Zeszyt 1/2007

 

  • PDFKatarzyna Tkaczyk, Instytucja czynnego żalu w angielskim systemie prawnym, s.5
  • PDFPaweł Czarnecki, Kontrowersje wokół wyznaczania sędziów w sprawach karnych na tle zasady uczciwego procesu, s. 27
  • PDFKatarzyna Ścisłowicz, Problemy realizacji zasady informacji procesowej a terminy prekluzyjne, s. 45
  • PDFMariusz Kucharczyk, Charakter prawny tajemnicy adwokackiej w ujęciu historycznym, s. 57
  • PDFEwa Plebanek, Michał Rusinek, Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna, s. 73

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

Readaptacja skazanych: możliwości i ograniczenia str. 101 

SESJA I str. 105

 • PDFAleksandra Szymanowska, Stosunek społeczeństwa polskiego do zachowań patologicznych, kontrowersyjnych i przestępczych, s. 105
 • PDFWłodzimierz Wróbel, Kara pozbawienia wolności w Kodeksie karnym z 1997 r.: idea i rzeczywistość , s. 124
 • PDFZbigniew Hołda, Koncepcja wykonywania kary pozbawienia wolności według Kodeksu karnego wykonawczego, s. 133
 • PDFGrażyna Szczygieł, Readaptacja skazanych – założenia i warunki realizacji, s. 141
 • PDF Dyskusja po SESJI I, s. 152
   SESJA II str. 171
 • PDFAldona Nawój, System programowanego oddziaływania w świetle badań empirycznych, s. 172
 • PDFAlicja Papierz, Krzysztof Grabowski, Realizacja systemu programowanego oddziaływania w Areszcie Śledczym w Krakowie Podgórzu, s. 192
 • PDFWojciech Słonina, Pijani kierowcy. „Zero tolerancji” w Małopolsce, s. 216
 • PDF Dyskusja po SESJI II, s. 220
  SESJA III str. 229
 • PDFAnna Ślósarczyk, Programy „Bona”, „Miłosierna Samarytanka” oraz „Schola Vitae” realizowane w Zakładzie Karnym w Lublińcu, s. 232
 • PDFCecylia Hajduk, Trening zastępowania agresji w praktyce Zakładu Karnego w Tarnowie, s. 237
 • PDFRenata Niziołek, „Nowa droga” – projekt w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, s. 246
 • PDFTadeusz Szarek, Programy readaptacji w Areszcie Śledczym w Krakowie Podgórzu, s. 250
  SESJA IV str. 261
 • PDFMonika Płatek, Zadania polskiej polityki penitencjarnej w świetle Europejskich Reguł Więziennych, s. 261
 • PDFTeodor Szymanowski, Przeludnienie zakładów karnych, jego następstwa i metody ograniczania tego zjawiska, s. 282
 • PDFBarbara Stańdo-Kawecka, Cele wykonywania kary pozbawienia wolności w krajach europejskich, s. 295
 • PDFMariusz Sztuka, Efektywność oddziaływań w zorientowanym korekcyjnie modelu instytucji penitencjarnej. Doświadczenia amerykańskie, s. 313
 • PDF Dyskusja po SESJI IV, s. 327
  SESJA V str. 347
 • PDFRobert Fajferek, Psychologiczne uwarunkowania readaptacji, s. 347
 • PDFEwa Habzda-Siwek, Zaburzenia osobowości jako problem psychologicznej diagnozy penitencjarnej, s. 357
 • PDFTomasz Głowik, Relacje terapeutyczne w więzieniu – spotkanie personalne, s. 369
 • PDF Zakończenie konferencji, s. 380
 • PDFStefan Lelental, Readaptacja skazanych: możliwości i ograniczenia. Podsumowanie wyników konferencji. Oceny i refleksje, s. 384