Rok/Volume XXIII: 2019 Zeszyt/Number 3

Od redakcji/From the Editor

Zapraszamy do lektury bieżącego zeszytu „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, a w nim opracowań poświęconych dogmatycznym i praktycznym aspektom prawa karnego materialnego i procesowego.

Tematem przewodnim zeszytu są różne aspekty przestępczości seksualnej. Zagadnienia tego dotyczą artykuły Seweryna Cieślika: „Zgoda dysponenta dobra prawnego na wkroczenie w sferę wolności seksualnej (analiza prawnoporównawcza modelu przyjętego w polskim Kodeksie karnym oraz koncepcji Yes Means Yes)”, Michała Grudeckiego: „Zgoda dzierżyciela dobra na nietypowe zachowania seksualne” oraz Daniela Kwiatkowskiego: „Nowe typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia (analiza krytyczna zmian w art. 197 k.k.)”. W szerszej perspektywie kryminologicznej problematyką zajmuje się Maciej Bocheński, w artykule: „Trendy w polskiej polityce karnej w zakresie przestępczości seksualnej:

Zeszyt otwiera opracowanie Anny Demenko poświęcone znieważaniu pomników. Autorka analizuje obowiązujące przepisy na tle wybranych przypadków. Z kolei Jakub Hanc i Olga Sitarz zajmują się kwestiami ograbienia zwłok, grobu oraz innego miejsca spoczynku zmarłego, w kontekście prawnoporównawczym. Trzy kolejne teksty to analiza uprawnień komisji dyscyplinarnej dla studentów w zakresie zobowiązania osób trzecich do określonego zachowania – autorstwa Jolanty Kajfasz, tekst Jędrzeja Liberackiego o bitcoinie jako przedmiocie przestępstwa oraz Tomasza Lenartowicza uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 17 lutego 2018 r., V KK 257/17, dotyczące dowodu z pomówień współoskarżonego.

 

 • PDF Table of contents / Spis treści
 • Anna Demenko
  Uwagi o znieważaniu pomników (na tle wybranych przypadków) ZOBACZ TEKST
  Comments concerning the profanation of monuments (a few remarks based on selected cases) SEE FULL TEXT

 • Jakub Hanc, Olga Sitarz
  Ograbienie zwłok, grobu oraz innego miejsca spoczynku zmarłego (zakres współczesnej kryminalizacji i stopień punitywności w prawie polskim i niemieckojęzycznym) ZOBACZ TEKST
  The robbing of a corpse, a grave or another resting place of the deceased (contemporary scope of criminalization and degree of punitiveness in Polish and German-language law) SEE FULL TEXT
 • Seweryn Cieślik
  Zgoda dysponenta dobra prawnego na wkroczenie w sferę wolności seksualnej (analiza prawnoporównawcza modelu przyjętego w polskim Kodeksie karnym oraz koncepcji Yes Means Yes) ZOBACZ TEKST
  Consent of the owner of legal interest to enter the sphere of sexual freedom (comparative legal analysis of the model adopted in the Polish Criminal Code and the concept of Yes Means Yes) SEE FULL TEXT
 • Michał Grudecki
  Zgoda dzierżyciela dobra na nietypowe zachowania seksualne ZOBACZ TEKST
  Consent of the owner of legal interest to unusual sexual behavior SEE FULL TEXT
 • Daniel Kwiatkowski
  Nowe typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia (analiza krytyczna zmian w art. 197 k.k.) ZOBACZ TEKST
  New aggravated types of rape (a critical analysis of proposed changes in Article 197 of the Polish Criminal Code) SEE FULL TEXT
 • Maciej Bocheński
  Trendy w polskiej polityce karnej w zakresie przestępczości seksualnej ZOBACZ TEKST
  Contemporary trends in Polish criminal policy concerning sexual crimes SEE FULL TEXT
 • Jolanta Kajfasz
  Uprawnienia komisji dyscyplinarnej dla studentów do zobowiązania osób trzecich do określonego zachowania ZOBACZ TEKST
  The authority of Disciplinary Committee for Students to oblige third parties to a specific behavior SEE FULL TEXT
 • Jędrzej Liberacki
  Karnoprawne aspekty walut kryptograficznych (bitcoin jako przedmiot przestępstwa) ZOBACZ TEKST
  Penal aspects of cryptocurrency (bitcoin as an object of a crime) SEE FULL TEXT
 • Tomasz Lenartowicz
  Dowód z pomówień współoskarżonego (na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 17 lutego 2018 r., V KK 257/17) ZOBACZ TEKST
  Evidence from the defamation of a co-accused (remarks on the margin of the judgment of Supreme Court of February 17th, 2018, V KK 257/17) SEE FULL TEXT