Consent of the owner of legal interest to unusual sexual behavior

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 3
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 3

Michał Grudecki – Ph.D. candidate, University of Silesia in Katowice, Faculty of Law and Administration


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

unlawfulness of an act, the so-called primary legality of an act, consent of the owner of legal interest, unusual sexual behavior, acceptable risk

Summary

In this article, the author discusses the legality of unusual sexual behavior (such as sadomasochism and asphyxiophilia) undertaken with the partner’s consent. According to the author, consent does not constitute an independent premise of the so-called primary legality of an act but in every case it is part of the rules concerning the proper way of dealing with the legal interest. This is because only some legal interests can be freely used by man. The author puts forward the thesis that unusual sexual behavior, which may even lead to moderate damage to health or to the exposition of the other participant to the danger of losing his or her life, is legal because this type of interaction with legal interests is socially acceptable. If the society accepts extreme sports and martial arts that affect the life and health of participants in a similar way to unusual sexual behavior then this acceptance must also apply to the latter.

Bibliography

Bafia J., Polskie prawo karne, Warszawa 1989.
Bartosiak K., Gdy gaśnie światło… Co nokaut robi z pięściarzem?, < https://sport.tvp.pl/23989568/gdy-gasnie-swiatlo-co-nokaut-robi-z-piesciarzem >.
Bielski M., Naruszenie reguł ostrożności czy nadmierna ryzykowność zachowania jako właściwe kryterium prawnokarnego przypisania skutku, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2004, z. 1.
Chojecki S. i in., Kontuzje i urazy w boksie w opinii bokserów, „Journal of Health Science” 2013, nr 3.
Daniluk P., Kryteria określające zakres dóbr prawnych będących przedmiotem dyspozycji w warunkach kontratypu zgody uprawnionego, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 4.
Długosz J., Zgoda dysponenta dobrem prawnym w świetle regulacji konstytucyjnych. Rozważania na pograniczu konstytucyjnego prawa jednostki do samostanowienia o sobie i dogmatyki prawa karnego, w: Zgoda pokrzywdzonego, red. R. Zawłocki, Warszawa 2012.
Dukiet-Nagórska T., Znaczenie zasady proporcjonalności dla wykładni przepisów prawnokarnych, w: Zasada proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010.
Falandysz L., Pokrzywdzony w prawie karnym i wiktymologii, Warszawa 1980.
Filar M., Herosi zinstytucjonalizowanej agresji. Problemy odpowiedzialności karnej zawodowych sportowców za wypadki sportowe, „Przegląd Prawa Karnego” 1997, nr 16.
Filar M., Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym, Toruń 1985.
Gawliński A., Namowa lub pomoc w samobójstwie. Aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne, Olsztynek 2017.
Gawliński A., Specyfika oględzin zwłok w przypadku wypadkowego uduszenia gwałtownego podczas czynności autoerotycznych (AEA), „Przegląd Policyjny” 2014, nr 1.
Giezek J., Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994.
Gross A., Uduszenie gwałtowne w trakcie czynności autoerotycznych, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1999, nr 1.
Grudecki M., Tak zwane kontratypy pozaustawowe a zasada określoności w prawie karnym, „Kwartalnik Prawo. Społeczeństwo. Ekonomia” 2018, nr 3.
Jędrzejewski Z., Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struktury przestępstwa, Warszawa 2009.
Kaczmarek T., Paradygmat naruszenia (zagrożenia) dobra prawnego jako aksjologiczna podstawa kryminalizacji, w: Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, red. Z. Jędrzejewski i in., Warszawa 2014.
Kardas P., O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego strukturami normatywnymi, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, z. 4.
Kopeć M. D., Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w polskim prawie karnym, Lublin 2015.
Krajewski R,, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań, Warszawa 2009.
Lelental S., w: Prawo karne w zarysie, red. J. Waszczyński, Łódź 1992.
Leszczyński J., Sadyzm i jego kryminogenne znaczenie, „Nowe Prawo” 1990, nr 1–3.
Marek A., Konarska-Wrzosek V., Prawo karne, Warszawa 2016.
Mozgawa M., Budyn-Kulik M., Prawnokarne aspekty pedofilii. Analiza dogmatyczna i wyniki badań empirycznych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2006, z. 2.
Plebanek E., Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności, w: Zasada proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010.
Ptaszyńska-Sarosiek i in., Cerebrastenia pourazowa i encefalopatia pourazowa – trudności opiniodawcze, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2010, nr 2–3.
Rajzman H., Analogia in bonam partem i zasada legalizmu w prawie karnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1966, vol. XIII.
Sakowicz A., Prawnokarne gwarancje prywatności, Kraków 2006.
Sitarz O., Hanc J., Zabieg Kristellera w świetle przepisów prawa karnego, „Prawo i Medycyna” 2017, nr 2.
Sitarz O., w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2016.
Sowa T., Śmierć w ringu, < http://historiasportu.info/2016/03/25/smierc-w-ringu/ >.
Spotowski A., Zezwolenie uprawnionego i zgoda pokrzywdzonego a odpowiedzialność karna, „Państwo i Prawo” 1972, nr 3.
Szczucki K., Rola zgody w strukturze przestępstwa na przykładzie przestępstwa zgwałcenia „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 1.
Tarapata S., Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2016.
Warylewski J., Karalność praktyk sadomasochistycznych a prawo do prywatności (Interpretacja art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu – sprawa Laskey, Jaggard i Brown przeciwko Wielkiej Brytanii), „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. IV.
Warylewski J., Prawnokarne uwarunkowania wolności w zakresie ekspresji seksualnej oraz twórczości (m.in. artystycznej, naukowej i dziennikarskiej), w: Prawnokarne aspekty wolności. Materiały z konferencji Arłamów, 16–18 maja 2005 r., red. M. Mozgawa, Kraków 2006.
Warylewski J., Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001.
Zając D., Zgoda dzierżyciela dobra prawnego na zachowanie ryzykowne jako okoliczność wpływająca na zakres odpowiedzialności karnej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2018, z. 2.
Zoll A., „Pozaustawowe” okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński i in., Lublin 2005.
Zoll A., Aksjologiczne podstawy prawa karnego, w: Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, red. B. Czech, Katowice 1992.
Zoll A., Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988.
Zoll A., Odpowiedzialność karna za czyn niesprowadzający zagrożenia dla dobra prawnego w świetle Konstytucji, w: Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2007.
Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 1982.
Zoll A., Z problematyki kontratypów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1977, z. 74.