Consent of the owner of legal interest to enter the sphere of sexual freedom (comparative legal analysis of the model adopted in the Polish Criminal Code and the concept of Yes Means Yes)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 3
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 3

Seweryn Cieślik – M.A., judicial trainee at National School of Judiciary and Public Prosecution


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

comparative analysis, consent, rape, sexual freedom, Yes Means Yes concepth

Summary

This article is devoted to the issue of consent of the owner of legal interest to enter the sphere of his or her sexual freedom, as well as the differences in how this consent is understood on the basis of applicable regulations in Poland and on the Yes Means Yes concept. The main purpose of the text is to confront two diametrically different positions with regard to the nature of consent, the form that determines its effectiveness, and the effects of its absence in particular cases. The author critically analyses those positions and indicates their advantages and disadvantages, aiming, in consequence, to answer the question about the need and legitimacy of introducing changes to the Polish regulation in the direction resembling the solutions corresponding to the Yes Means Yes concept.

Bibliography

Bielski M., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.
Department of Economic and Social Affairs.Division for the Advancement of Women,Handbook for Legislation on Violence against Women, , New York 2010.
Długosz J., Zgoda dysponenta dobrem prawnym w świetle regulacji konstytucyjnych. Rozważania na pograniczu dogmatyki konstytucyjnego prawa jednostki do samostanowienia o sobie i dogmatyki prawa karnego, w: Zgoda pokrzywdzonego, red. R. Zawłocki, Warszawa 2012, < http://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/7/7/7743-zgoda-pokrzywdzonego-robert-zawlocki-darmowy-fragment.pdf >.
Filar M., Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym, Warszawa 1974.
Friedman J., Valenti J., Yes Means Yes: Visions of Female Sexual Power and A World Without Rape, Berkeley2008.
Giezek J., „Zezwolenie” na naruszenie dobra prawnego – negatywne znamię typu czy okoliczność kontratypowe, w: Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009.
Jędrzejewski Z., Okoliczności wyłączające bezprawność, w: System Prawa Karnego, T. 4. Nauka o Przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L. Paprzycki, Warszawa 2013.
León K. de, Jackson H.B., Why we Made “Yes Means Yes” California Law, < https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2015/10/13/why-we-made-yes-means-yes-california-law/?utm_term=.b2c7ee41a79d >.
Michalska-Warias A., Zgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Warszawa 2015.
Otto H., Einwilligung, mutmaßliche, gemutmaßte und hypothetischeEinwilligung, Jura 2004.
Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego: prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających wraz z niektórymi ustawami dodatkowemi i wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach, Kraków 1933.
Piórkowska-Flieger J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.
Roxin C., Strafrecht AT, t. 1, wyd. 3, Monachium 1997.
Siewierski M., w: Kodeks karny. T. II. Komentarz, red. J. Bafia, Warszawa 1987.
Sokołowski T., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013.
Spotowski A., Zezwolenie uprawnionego i zgoda pokrzywdzonego a odpowiedzialność karna, „Państwo i Prawo” 1972, z. 3.
Świda W., w: Kodeks karny z komentarzem,red. I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Warszawa 1973.
Vachev V., Rozwój instytucji zgody dysponenta dobrem i jej miejsce w strukturze przestępstwa, w: Z zagadnień prawa karnego, red. S. Żółtek, „Internetowy Przegląd Prawniczy” TBSP UJ 2015/1.
Warylewski J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2017.
Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
Young C., Campus Rape: The Problem With “Yes Means Yes”, <http://time.com/3222176/campus-rape-the-problem-with-yes-means-yes/>.
Zieliński A., Jędrejek G., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011.
Zoll A., w: Kodeks karny. Część szczególna. T. II, Komentarz do art. 117–277 k.k., red. W. Wróbel, A. Zoll, Kraków 2012.