Penal aspects of cryptocurrency (bitcoin as an object of a crime)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 3
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 3

Jędrzej Liberacki – M.A., attorney trainee


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

cryptocurrency, bitcoin, peer-to-peer, money, a form of payment, property, moveable goods

Summary

Cryptographic currencies, commonly called cryptocurrencies, are becoming widely traded. Although there are already over 1500 different cryptocurrencies, bitcoin has become the most popular, i.e. the cryptographic currency based on the peer-to-peer system created in 2009. Despite the growing interest in the subject, it is still unclear what bitcoin is under criminal law and whether it may be an object of a crime. Answers to these problematic issues are the main subject of the study.

Bibliography

Budyn-Kulik M. i in., Komentarz aktualizowany do art. 115 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX 2018 (wersja elektroniczna).
Ćwiąkalski Z., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Zoll, Warszawa 2016.
European Central Bank, Virtual Currency Schemes, październik 2012.
Górniok O., Prawo karne gospodarcze, Toruń 1997.
Kardas P., Komentarz do art. 310 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Zoll, Warszawa 2016.
Marek A., Komentarz do art. 310 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, LEX 2010.
Opitek P., Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 6.
Pasternak Ł., Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przestępstwa z art. 310 § 1 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 4.
Pleńska D., Górniok O., w: System Prawa Karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie, wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L. Parzycki, Warszawa 2015.
Rohr J., Wright A., Blockchain-Based Token Sales, Initial Coin Offerings, and the Democratization of Public Capital Markets, “Hastings Law Journal”, California 2018.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 XI 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (CELEX: 32008R1126), środki pieniężne składają się z gotówki oraz depozytów płatnych na żądanie.
Skorupka J., w: System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2015.
Spotowski A., Przestępstwa służbowe: nadużycie służbowe i łapownictwo w nowym kodeksie karnym, Warszawa 1972.
Szewczyk J., O cywilnoprawnych aspektach bitcoina, „Monitor Prawniczy”, 2018, nr 5.