Evidence from the defamation of a co-accused (remarks on the margin of the judgment of Supreme Court of February 17th, 2018, V KK 257/17)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 3
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 3

Tomasz Lenartowicz – Ph.D. candidate, Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration, Chair of Criminal Law; judicial trainee at National School of Judiciary and Public Prosecution


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

accused, fair trial, preparatory proceedings, court proceedings, principles of the imposition of penalties

Summary

The purpose of this paper is to discuss the issue of the presence of the accused at the trial, in the case of a misdemeanor, in a procedural configuration in which two or more co-accused, having divergent procedural interests, adopted a different procedural tactic. One of the accused already at the stage of preparatory proceedings admitted to committing the crime and submitted testimony that incriminated the other accused and resigned from participation in the trial before the court. Second of the accused denies this accusation. The legitimacy of ensuring the presence of the accused who incriminates others at the hearing is assessed from several perspectives: the standards of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the rules of the criminal process and principles of the imposition of penalties.

Bibliography

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 XI 1950 r., Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 ze zm.
Krasny K., Wartość dowodowa pomówienia współoskarżonego, „Prokuratura i Prawo”, 1995, z. 11–12.
Paluszkiewicz H., Zasada bezpośredniości, w: System Prawa Karnego Procesowego. Tom 3.Część 2. Zasady procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2014.
Rogoziński P., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, red. S. Steinborn, LEX 2016 (wydanie elektroniczne).
Skorupka J., Zasada swobodnej oceny dowodów i zasada legalnej oceny dowodów, w: System Prawa Karnego Procesowego. Tom 3. Część 2. Zasady procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2014.
Szumiło-Kulczycka D., Zasada sprawności (szybkości) i zasada koncentracji materiału dowodowego, w: System Prawa Karnego Procesowego. Tom 3. Część 2. Zasady procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2014.
Świecki D., w: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, LEX 2018 (wydanie elektroniczne).
Ważny A., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2018.
Wiliński P., Zasada prawa do obrony, w: System Prawa Karnego Procesowego. Tom 3. Część 2. Zasady procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2014.
Wróbel W., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.