Krytycznie o metodzie dekryminalizacji prowadzenia w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny

Autor: Dominik Zając
Data publikacji: 18 kwietnia 2013
Pozycja w wydaniu internetowym: 7/2013

Prowadzenie pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi na gruncie obowiązującego kodeksu karnego przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku. Przygotowywany projekt nowelizacji kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń przewiduje wykreślenie art. 178a § 2 k.k., przy jednoczesnym wprowadzeniu nowego typu w art. 87 § 1a k.w., w następującym brzmieniu: „Tej samej karze [tj. przewidzianej w art. 87 § 1 k.w. – DZ] podlega, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1 [tj. pojazd niemechaniczny – DZ].”

Streszczenie:Biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą, jaka wypracowana została na gruncie art. 178a § 2 k.k. można przypuszczać, że nowela nie spowoduje – poza wyeliminowaniem konsekwencji w postaci wpisu do Krajowego Rejestru Karnego – istotnej zmiany w sytuacji nietrzeźwych kierowców pojazdów niemechanicznych. W wyniku przeniesienia przedmiotowego typu czynu do kategorii wykroczeń, zachowanie polegające na prowadzeniu pojazdy niemechanicznego w stanie nietrzeźwości będzie mogło być karane nawet wtedy, gdy sprawca zrealizował znamiona wykroczenia nieumyślnie. Wobec obowiązku zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu nietrzeźwi kierowcy nie będą mogli zostać ukarani grzywną w trybie mandatowym; zmiana normatywna nie pociągnie za sobą istotnego odciążenia sądów czy obniżenia kosztów postępowania.

Tags: ruch drogowy, nietrzeźwy kierowca, nietrzeźwy rowerzysta