Zeszyt 4/2012

 

  • PDFPiotr Kardas, O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego strukturami normatywnymi, s. 5
  • PDFRafał Rejmaniak, Problemy interpretacyjne wybranych pojęć zawartych w art. 192 k.k., s. 66
  • PDFAgata Langowska, Wielość osób uprawnionych na gruncie art. 193 k.k. - wybrane problemy, s. 81
  • PDFWłodzimierz Wróbel, Zakres tzw. źródłowych czynów zabronionych – przestępstwo prania brudnych pieniędzy w kontekście regulacji międzynarodowych, s. 94
  • PDFOlga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Lorek, Anna Sołtysiak-Blachnik, Piotr Zawiejski, Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sędziów i prokuratorów – wyniki badań ankietowych. Część II: Opinie skazanych oraz sędziów i prokuratorów, s. 124
  • PDFAgnieszka Barczak-Oplustil, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z 15 lutego 2012 r. (II KK 193/2011), s. 149