Kontrowersje wokół wyznaczania granic dobra prawnego. Uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 23 września 2009 r., KZP 15/09

Autor: Szymon Tarapata
Data publikacji: 10 lutego 2012
Pozycja w wydaniu internetowym: 2/2012

W treści omawianego postanowienia Sąd Najwyższy stwierdził, iż osoba, która pozostawia pojazd mechaniczny w płatnej strefie parkowania, nie uiszczając właściwej opłaty parkingowej, dopuszcza się wykroczenia kwalifikowanego z przepisu art. 92 § 1 k.w. Nadto Sąd Najwyższy stwierdził, iż przedmiotem ochrony rzeczonego typu czynu zabronionego są znaki i sygnały drogowe. Autor nie zgadza się z powyższymi poglądami najwyższej instancji sądowej.

Czytaj dalej

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r., I KZP 22/11

Autor: Mikołaj Małecki
Data publikacji: 24 stycznia 2012
Pozycja w wydaniu internetowym: 1/2012

W komentowanym postanowieniu Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 178a § 4 k.k. (zaostrzający surowość kary za prowadzenie pojazdu przez nietrzeźwego lub odurzonego kierowcę) posiada niejednorodny charakter normatywny. Pierwsza część przepisu wyraża instytucję nadzwyczajnego obostrzenia kary, ponieważ okoliczności w niej opisane poprzedzają właściwy czyn, za który sprawca ponosi odpowiedzialność karną. Druga część art. 178a § 4 k.k. wysławia typ czynu zabronionego, bowiem okoliczności w niej wskazane wpływają na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu. Wynika z tego, że między art. 178a § 4 in fine k.k. a art. 244 k.k. nie zachodzi kumulatywny zbieg przepisów ustawy w rozumieniu art. 11 § 2 k.k.

Czytaj dalej