Środki zabezpieczające o charakterze medycznym w Kodeksie Karnym Federacji Rosyjskiej

Autor: Aleksander Wróbel
Data publikacji: 24 września 2013
Pozycja w wydaniu internetowym: 16/2013

Artykuł przedstawia rozwój instytucji środków zabezpieczających leczniczych w ustawodawstwie karnym Rosji poczynając od Ukazu Suzdalskiego wydanego przez Katarzynę II w 1776 r., który jako pierwszy stanowił o warunkach w jakich powinni być przetrzymywani chorzy psychicznie sprawcy przestępstw, kończąc na regulacjach zawartych w Kodeksie Karnym Rosyjskiej Federacji z 13 czerwca 1996 r.

Streszczenie: W artykule najwięcej uwagi poświęcono aktualnie obowiązującej regulacji przez ukazanie krótkiego opisu każdego ze środków zabezpieczających oraz przedstawienie definicji niepoczytalności przyjętej w Kodeksie Karnym Rosyjskiej Federacji. Kolejnym krokiem było przedstawienie procesu orzekania omawianych środków poprzez zwięzłą analizę regulacji zawartych w Kodeksie Postępowania Karnego Rosyjskiej Federacji, Kodeksie Karnym Wykonawczym Rosyjskiej Federacji oraz w ustaw specjalnych. Podsumowanie tekstu zawiera wykazanie trudności wynikających ze stosowania opisywanych przepisów oraz wykazanie pewnych niekonsekwencji ustawodawcy rosyjskiego w tym zakresie.

Tags: środki zabezpieczające, rosyjskie prawo karne, historia prawa