Obowiązek skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości w kontekście rozumienia pojęcia „sądu krajowego”

Autor: Michał Rams
Data publikacji: 7 września 2013
Pozycja w wydaniu internetowym: 15/2013

Artykuł dotyczy zastosowanego w art. 267 TFUE sformułowania: „sąd, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu”, w świetle regulacji kodeksu postępowania karnego.

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest próba rozstrzygnięcia dyskutowanej już od jakiegoś czasu kwestii związanej z tym, jak na gruncie przepisów kodeksu postępowania karnego powinno być rozumiane wykorzystane w art. 267 TFUE sformułowanie: „sąd, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu”. W tym też kontekście prowadzone rozważania zmierzały będą do krytycznej analizy dotychczas prezentowanych w literaturze stanowisk, w szczególności przy uwzględnieniu specyfiki przesłanek kasacyjnych uregulowanych w przepisach k.p.k. Autor podejmuje również próbę zaproponowania takiego rozwiązania rzeczonego problemu, które uwzględniając wagę orzecznictwa prejudycjalnego Trybunału Sprawiedliwości dla należytej rekonstrukcji norm w sprawie unijnej, zmierzało będzie do zapewnienia oskarżonemu należytego stopnia gwarancji procesowych.

Tags: postępowanie karne, Unia Europejska, kasacja