Znaczenie wykładni zgodnej dla interpretacji przepisów kodeksu postępowania karnego na przykładzie problematyki dostępu do akt sprawy

Autor: Michał Rams
Data publikacji: 7 września 2013
Pozycja w wydaniu internetowym: 14/2013

Zasadniczym celem prowadzonych w ramach niniejszego opracowania rozważań jest ukazanie znaczenia obowiązku wykładni zgodnej prawa krajowego z punktu widzenia potrzeby zagwarantowania należytego przestrzegania przez państwa członkowskie określonych gwarancji procesowych oskarżonego jeszcze w okresie przed upływem terminu dla implementacji dyrektywy.

Streszczenie: Analizowana problematyka została omówiona na przykładzie niezwykle interesującej problematyki dostępu do akt postępowania w ramach postępowań typu habeas corpus, która od dłuższego czasu stanowi przedmiot pogłębionych rozważań doktryny, jak i orzecznictwa sądowego. W szczególności skupiono się na próbie wskazania, czy rekonstrukcja podlegających zastosowaniu w tego rodzaju przypadkach norm postępowania, dokonywana również w oparciu o nieimplementowane jeszcze do systemu krajowego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa dostępu do informacji w postępowaniu karnym (dalej – Dyrektywa w sprawie prawa do informacji) może przyczynić się do takiej wykładni obecnego przepisu art. 156 § 5a k.p.k., która gwarantowałaby zachowanie standardu postępowania wypracowanego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do którego wprost nawiązuje rzeczony akt prawa unijnego.

Tags: postępowanie karne, Unia Europejska, dostęp do akt