Zeszyt 4/2014

 

  • PDFPiotr Kardas, Konstytucyjne i ustawowe aspekty ochrony tajemnicy zawodowej powierzanej przedstawicielom zawodów zaufania publicznego
  • PDFAgnieszka Barczak-Oplustil, Środki reakcji prawnokarnej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, lub wolności seksualnej innych osób w perspektywie zasad zawartych w Konstytucji. Wybrane zagadnienia
  • PDFAndrzej Mucha, Problematyka obiektywnego przypisania skutku. Kilka uwag na gruncie orzeczenia w sprawie „płonącego anioła”
  • PDFAndrzej Jezusek, Tzw. umorzenie konsensualne – węzłowe problemy wiążące się z wykładnią art. 59a k.k.
  • PDFJakub Bojke, Michał Wantoła, Uprawnienia procesowe podmiotu z art. 52 k.k. i art. 24 § 5 k.k.s. w kontekście prawa do obrony w postępowaniu karnym