Rok/Volume XXIV: 2020 Zeszyt/Number 1

 • Table of contents / Spis treści
 • Michał Wantoła
  Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia okoliczności wpływających na wymiar kary i innych środków reakcji karnej ZOBACZ TEKST
  The Burden of Proof and the Obligation to Prove Circumstances Affecting the Imposition of Penalties and Other Means of Criminal Response SEE FULL TEXT

 • Aleksandra Nieprzecka
  Przestępstwa karuzelowe jako continuum (wpływ konstrukcji czynu ciągłego na zbieg przepisów typizujących oszustwo oraz pranie brudnych pieniędzy) ZOBACZ TEKST
  Carousel Frauds as a Continuum (Remarks on the Influence of a Continuous Act on the Concurrence of Legal Provisions Describing Fraud and Money Laundering) SEE FULL TEXT
 • Maciej Małolepszy, Monika Pierzchlewicz
  Wykonywanie pracy społecznie użytecznej w ramach kary ograniczenia wolności ZOBACZ TEKST
  Performing Socially Useful Work as a Part of the Penalty of Limitation of Liberty SEE FULL TEXT
 • Weronika Mincewicz-Podrecka
  Prawnokarna odpowiedzialność administratorów danych osobowych (w związku z RODO) ZOBACZ TEKST
  Criminal Liability of Personal Data Controllers (Analysis of Changes in the Legal Regulations on the Protection of Personal Data in the Context of the General Data Protection Regulation) SEE FULL TEXT
 • Bartosz Łukowiak
  Kontrowersje wokół skargi na wyrok sądu odwoławczego w procesie karnym ZOBACZ TEKST
  Controversies Concerning the Appeal Against an Appellate Court Judgment in Criminal Trial SEE FULL TEXT
 • Łukasz Duśko, Mateusz Szurman
  „Postępowanie karne z oskarżenia publicznego” jako przesłanka zawieszenia rektora w pełnionej funkcji (art. 432 ust. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce) ZOBACZ TEKST
  “Criminal Proceedings in Cases Prosecuted by Public Accusation” as a Premise for Suspension of the Rector From His or Her Duties (Article 432 section 4 of the Law on Higher Education and Science) SEE FULL TEXT
 • Agnieszka Welento-Nowacka
  Zezwolenie na czasowy pobyt poza zakładem psychiatrycznym: wnioski po 3 latach od wprowadzenia zmian w Kodeksie karnym ZOBACZ TEKST
  Permission for a Temporary Release From a Psychiatric Facility: Findings 3 Years After the Amendments to the Criminal Code SEE FULL TEXT
 • Szymon Tarapata
  Zezwolenie na czasowe opuszczenie szpitala psychiatrycznego przez osobę detencjonowaną (wybrane zagadnienia dogmatyczne) ZOBACZ TEKST
  Permission for a Detained Person to Be Temporarily Released From a Psychiatric Facility (Selected Dogmatic Issues) SEE FULL TEXT