Permission for a Detained Person to Be Temporarily Released From a Psychiatric Facility (Selected Dogmatic Issues)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 1

 Szymon Tarapata – Ph.D., Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-4095-8892, contact e-mail: szymon.tarapata@uj.edu.pl.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

pass, permission to be temporarily released from a psychiatric facility, executive criminal code, psychiatric detention, protective measures

Summary

The article presents the analysis of the substantive criteria of permission for a detained person to be temporarily released from a psychiatric facility as described in Article 204d of the Polish Executive Criminal Code (k.k.w.). These criteria were divided into positive and negative. Considerations made in the text show that the prerequisites of granting the above-mentioned permission are constructed in a broad manner. The article also states that to apply the negative premises from Article 204d § 5 and 6 of k.k.w. it is necessary to prove that guilt can be attributed to the detainee for failure to return on time from the previous pass, or for undertaking actions endangering his or her own life or health.

Bibliography

Banaś-Grabek M., Przerwa w wykonywaniu środka zabezpieczającego umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 5.
Ciechorski J., Dopuszczalność udzielenia przepustki w czasie detencji – nowe regulacje Kodeksu karnego wykonawczego, „Prawo i Medycyna” 2/2016.
Dąbkiewicz K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2018.
Kalisz T., Kwieciński A., Projektowane zmiany w zakresie stosowania i wykonywania leczniczych środków zabezpieczających (uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 17 kwietnia 2014 r.), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2014, nr 83.
Osiński L., w: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, Warszawa 2018.
Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.
Pyrcak-Górowska M., Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych, Kraków 2017.
Zontek W., w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.