Rok/Volume XXIII: 2019 Zeszyt/Number 2

Od redakcji/From the Editor

Zapraszamy do lektury opracowań poświęconych dogmatycznym i praktycznym aspektom prawa karnego materialnego i procesowego.

Zeszyt otwiera obszerne opracowanie Mikołaja Iwańskiego poświęcone głośnej sprawie „łódzkiego drukarza”. Autor analizuje kwestię odpowiedzialności karnej za odmowę świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny na tle kolizji zasad konstytucyjnych. Polemikę z tekstem M. Iwańskiego z perspektywy teorii prawa podejmuje Wojciech Ciszewski. Interesujące zagadnienie uznania mediów społecznościowych, np. Facebooka, You Tuba bądź Twittera za miejsce publiczne rozważa Mikołaj Słomka. Z kolei Jarosław Majewski udziela odpowiedzi na pytanie, czy kary ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności – ta druga orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – podlegają łączeniu w rozumieniu przepisów o karze łącznej. W krytycznej analizie Dominik Zając podejmuje problem zagrożenia karą jako przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania. Jedną z najnowszych instytucji prawa procesowego zajmuje się Kamil Dziga, rozważając, czy merytoryczne rozpoznanie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych jest w ogóle możliwe? Zeszyt zamyka opracowanie w języku angielskim Michała Ramsa o problemach wykładni zgodnej prawa karnego materialnego na przykładzie polskiej regulacji odnoszącej się do karalności ujawnienia informacji poufnej.

„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” to obowiązkowa lektura każdego karnisty: publikujemy dogmatyczne i procesowe analizy obowiązujący przepisów, naukowe komentarze do aktualnych projektów zmian w prawie karnym, prace z pogranicza teorii i filozofii prawa karnego oraz glosy. 

 

 • PDF Table of contents/Spis treści

 • Mikołaj Iwański
  Odpowiedzialność za odmowę świadczenia usługi (art. 138 Kodeksu wykroczeń) na tle kolizji zasad konstytucyjnych. Rozważania na kanwie kazusu łódzkiego drukarza o styku prawa karnego sensu largo oraz prawa konstytucyjnego ZOBACZ TEKST
  Liability for refusal of service (Article 138 of the Polish Code of Contraventions) in the perspective of collision of constitutional principles. Considerations based on the printer’s case from Łódź about the connection between criminal law and constitutional law SEE FULL TEXT
 • Wojciech Ciszewski
  Kazus łódzkiego drukarza (uwagi do artykułu Mikołaja Iwańskiego z perspektywy teorii prawa) ZOBACZ TEKST
  The printer’s case from Łódź (comments on the article by Mikołaj Iwański, Ph.D., from the perspective of legal theory) SEE FULL TEXT
 • Jarosław Majewski
  Czy kary ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania podlegają łączeniu? ZOBACZ TEKST
  Does penalties of limitation of liberty and deprivation of liberty which have been imposed with a conditional suspension of their enforcement are eligible for aggregation? SEE FULL TEXT
 • Dominik Zając
  Zagrożenie karą jako przesłanka stosowania tymczasowego aresztowania ZOBACZ TEKST
  The penalty provided for the alleged offense as a prerequisite for ordering of detention on remand SEE FULL TEXT
 • Kamil Dziga
  Czy merytoryczne rozpoznanie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych jest możliwe? ZOBACZ TEKST
  Is substantial examination of extraordinary complaint in criminal cases possible? SEE FULL TEXT
 • Michał Rams
  Full Text in English
  Problems of consistent interpretation of substantive criminal law illustrated on the basis of Polish regulation pertaining to punishability of inside information disclosure ZOBACZ TEKST/SEE FULL TEXT