The penalty provided for the alleged offense as a prerequisite for ordering of detention on remand

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 2

Dominik Zając – Ph.D., Chair of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Kraków


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

detention on remand, penalty provided for a crime

Summary

Article 258 § 2 of the Polish Code of Criminal Procedure specifies the prerequisite for ordering of detention on remand referring to the penalty provided for the alleged offense. Prima facie, due to the aforementioned provision, the high upper limit of the provided penalty has been recognized by the legislator as an autonomous premise for the application of a preventive measure of an isolation nature. This way of interpreting the abovementioned provision is used in court decisions, which in the justifications of their judgments repeatedly pointed to the autonomy of this premise and the implied presumption of threat of subterfuge or escape. The considerations presented in this paper contain a critical analysis of the penalty provided for the alleged offense as a prerequisite for ordering of detention on remand conducted from the perspective of substantive criminal law and constitutional law.

Bibliography

Artymiak G., Domniemanie wprowadzone nowelą antykorupcyjną jako odstępstwo od podstawowych zasad prawa karnego – zagadnienia wybrane, w: Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, red. T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk, Lublin 2006.
Beni A., Czas trwania tymczasowego aresztowania w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych, w: Proces karny a Konstytucja, Kraków 2013.
Bogucki O., Domniemania prawne w świetle pojęcia czynności konwencjonalnej, RPEiS 2000, z. 2.
Boratyńska K., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2016.
Chojna E., Recydywista zatrzymany za kradzież... czekolady. Grozi mu 15 lat więzienia! < http://www.expressilustrowany.pl/najwazniejsze/a/recydywista-zatrzymany-za-kradziez-czekolady-grozi-mu-15-lat-wiezienia,12328940/ >.
Cora Ł., Funkcje zatrzymania i tymczasowego aresztowania, „Państwo i Prawo” 2009, z. 1.
Cychosz P., Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2017.
Dąbkiewicz K., Tymczasowe aresztowanie, Warszawa 2012.
Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Zasada minimalizacji tymczasowego aresztowania w postępowaniu prejudycjalnym, „Państwo i Prawo” 2010, z. 1.
Dąbrowska-Kardas M., O dwóch znaczeniach pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1997, z. 1.
Drajewicz D., Glosa do uchwały SN z 19 I 2012 r., I KZP 18/11, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 10.
Drewicz M., Glosa do uchwały SN z 19 I 2012 r., I KZP 18/11, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, z. 3.
Eischstaedt K., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, red. D. Świecki, Warszawa 2017.
Filipowska M., Praktyka stosowania aresztu tymczasowego a zasada rozważnego orzekania pozbawienia wolności w prawie karnym, w: Idee nowelizacji kodeksu karnego, red. M. Lubelski, R. Pawlik, A. Strzelec, Kraków 2014.
Filipowska M., Praktyka stosowania aresztu tymczasowego a zasada rozważnego orzekania pozbawienia wolności w prawie karnym, w: Idee nowelizacji kodeksu karnego, red. M. Lubelski, R. Pawlik, A. Strzelec, Kraków 2014.
Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.
Gizbert-Studnicki T., Spór o domniemania prawne, „Państwo i Prawo” 1977, z. 11.
Gizbert-Studnicki T., Znaczenie terminu „domniemanie prawne” w języku prawnym i prawniczym, RPEiS 1974, nr 1.
Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1–467, Warszawa 2014.
Grześkowiak A., Funkcje kary w świetle projektów zmian kodeksu karnego, w: Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002.
Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017.
Hofmański P., Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016.
Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie. Część VIII. Więziennictwo w 2012 roku < http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne/rok-2012/download,2502,7.html >.
Izydorczyk J., Obowiązek badania kwalifikacji prawnej czynu przez organy stosujące tymczasowe aresztowanie, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. XCVII.
Jodłowski J., Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie funkcji prawa karnego, Warszawa 2015.
Kaczmarek T., Dobro prawne i społeczna szkodliwość czynu, w: System Prawa Karnego. Tom III. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności karnej, red. R. Dębski, Warszawa 2013.
Kardas P., Upływ określonego w art. 41 ust. 3 Konstytucji RP oraz w art. 248 § 2 k.p.k. 24-godzinnego terminu a możliwość wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, nr 1.
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1–296. Tom I, red. P. Hofmański, Warszawa 2011.
Kornak M., Glosa do uchwały SN z 19 I 2012 r., I KZP 18/11, LEX. 2012 (wyd. elektr.).
Lewandowski Ł., Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce, w: Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje. Raport, Lublin – Warszawa – Poznań 2008.
Machlańska J., Glosa do uchwały SN z 19 I 2012 r., I KZP 18/11, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2013”, z. 2.
Matras J., Niektóre regulacje tymczasowego aresztowania w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 4.
Morawski L., Domniemania faktyczne i reguły dowodu prima facie, „Studia Prawnicze” 1980, z. 1–2.
Nowacki J., O pojmowaniu domniemań prawnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1992, nr 1271.
Pacyna M., Duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa jako przesłanka stosowania środków zapobiegawczych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, z. 2.
Paprzycki L., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, red. J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Warszawa 2010.
Praktyka tymczasowego aresztowania w Polsce. Raport z badania, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, marzec 2016, < http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/07/HFPC_raport_tymczasowe-aresztowanie_2016.pdf >.
Prelińska K., Wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w świetle prawa oskarżonego do obrony, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 3.
Rąpalski P., Pogryzł przechodnia, później zniszczył karetkę. Grozi mu 12 lat więzienia < http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/pogryzl-przechodnia-pozniej-zniszczyl-karetke-grozi-mu-12-lat-wiezienia,12236730/ >.
Rynkun-Werner R., Glosa do uchwały SN z 19 I 2012 r., I KZP 18/11, „Palestra” 2013, nr 11–12.
Sienkiewicz Z., Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako dyrektywa sądowego wymiaru kary (na tle teorii i praktyki sądowej), Wrocław 1977.
Skorupka J., Glosa do uchwały SN z 19 I 2012 r., I KZP 18/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2012, nr 7–8.
Skorupka J., Konstytucyjny i konwencyjny standard tymczasowego aresztowania, „Państwo i Prawo” 2007, z. 7.
Skorupka J., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2016.
Statystyka sądowa. Prawomocne skazania osób dorosłych. 2011–2015, < https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,16.html >.
Stefański R.A., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarza. Tom II, red. Z. Gostyński, Warszawa 2004.
Tuleja P., w: Konstytucja RP. Komentarz. Tom I. Art. 1–86, red. M Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Ustawa z 11 III 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 437).
Ustawa z 27 IX 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247).
Ustawa z 29 VII 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r., nr 179, poz. 1485).
Ustawa z 6 VI 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1987 tekst jedn. ze zm.).
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Sejm VIII kadencji, Druk sejmowy nr 207.
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw, Sejm VII kadencji, Druk sejmowy nr 870.
Warchoł M., Domniemania przy tymczasowym aresztowaniu, w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011.
Wasylczuk M., Jakość materiału dowodowego przedstawianego sądowi na etapie stosowania tymczasowego aresztowania, w: Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje. Raport, Lublin – Warszawa – Poznań 2008.
Wiliński P., Konstytucyjna ochrona praw osoby tymczasowo aresztowanej, w: Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje. Raport, Lublin – Warszawa – Poznań 2008.
Wiliński P., Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011.
Woźniak A., Glosa do uchwały SN z 19 I 2012 r., I KZP 18/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2013, nr 6.
Wróbel W., O domniemaniach w zakresie przesłanek odpowiedzialności karnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2006, z. 5.
Zając D., Stopień społecznej szkodliwości czynu jako okoliczność rzutująca na wymiar kary, „Państwo i Prawo” 2017, z. 11.
Zawłocki R., Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, Warszawa 2007.
Zbrodnia miłoszycka: Tomasz Komenda zwolniony warunkowo; < http://www.rp.pl/Prawo-karne/303159941-Zbrodnia-miloszycka-Tomasz-Komenda-zwolniony-warunkowo.html >.
Zoll A., Wpływ stopnia społecznej szkodliwości na ocenę przestępności czynu, Kraków 1967.