Rok/Volume XXII: 2018 Zeszyt/Number 1

Od redakcji

Pierwszy w 2018 r. zeszyt „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” otwiera obszerne sprawozdanie z V Krakowskiego Forum Karnistycznego, poświęconego prokonstytucyjnemu stosowaniu prawa karnego. W dyskusji, która odbyła się 9 czerwca 2017 r. w Krakowie, wzięli liczny udział profesorowie prawa, akademicy i praktycy wymiaru sprawiedliwości (sędziowie Sądu Najwyższego, adwokaci). Następnie zachęcamy do lektury opracowania Adama Behana o pojęciu programu komputerowego na gruncie Kodeksu karnego. O obowiązkach probacyjnych, ich istocie, założeniach, celach i stosowaniu w praktyce sądowej pisze trzech autorów: Bartosz Kolarz, Michał Literski i Konrad Sączek. W dalszej kolejności Wojciech Płóciennych rozważa zależności zachodzące między przestępstwem zniesławienia a przestępstwem fałszywego oskarżenia. Daniel Jakimiec podejmuje zagadnienie czynów zabronionych popełnionych przez ubezwłasnowolnionego przeciwko osobom sprawującym nad nim pieczę. Wreszcie Grzegorz Jan Artymiak w obszernej glosie do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2004 r., I KZP 40/03 – postanowienia, które, jak zaznacza autor, odniosło spory sukces i przywoływane jest w wielu opracowaniach naukowych – analizuje znaczenie pojęcia „postępowanie karne”. Publikujemy także opracowanie w języku angielskim: „Guilty plea as a relinquishment of constitutional rights” Aleksandry Nieprzeckiej o skutkach prawnych przyznania się do winy. Zachęcamy do publikowania w „Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych” dogmatycznych analiz obowiązującego prawa, uniwersalnych prac z pogranicza filozofii prawa karnego, artykułów o praktycznych aspektach stosowania prawa, polemik z tekstami, które ukazały się w kwartalniku oraz glos do interesujących orzeczeń sądowych.

 

 • PDF Table of contents/Spis treści

 • Daria Kucyper, Daniel Kwiatkowski, Wojciech Płóciennik
  Prokonstytucyjne stosowanie prawa karnego (V Krakowskie Forum Karnistyczne, 9 czerwca 2017 r.) ZOBACZ TEKST
  The pro-constitutional application of criminal law (the Vth Cracow Penal Forum, 9th June, 2017)  SEE FULL TEXT
 • Adam Behan
  Pojęcie i prawnokarna ochrona programu komputerowego ZOBACZ TEKST
  Definition and protection of a computer program in criminal law SEE FULL TEXT
 • Bartosz Kolarz, Michał Literski, Konrad Sączek
  Obowiązki probacyjne (istota, założenia, cele oraz stosowanie w praktyce sądowej) ZOBACZ TEKST
  Probative obligations (its nature, assumptions, purpose and application in judicial practice) SEE FULL TEXT
 • Wojciech Płóciennik
  Charakterystyka zbiegu art. 212 § 1 k.k. i art. 234 k.k. (ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji materialnoprawnych i procesowych) ZOBACZ TEKST
  Competences of the Minister of Justice in criminal cases in international relations (considerations on the basis of criminal procedure and administrative law) SEE FULL TEXT
 • Daniel Jakimiec
  Czyny zabronione ubezwłasnowolnionego przeciwko osobom sprawującym nad nim pieczę ZOBACZ TEKST
  Prohibited acts of incapacitated against persons exercising custody SEE FULL TEXT
 • Grzegorz Jan Artymiak
  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2004 r., I KZP 40/03 (znaczenie pojęcia „postępowanie karne”) ZOBACZ TEKST
  Commentary to the Supreme Court decision of 29 January 2004, I KZP 40/03 (the meaning of the notion of “criminal proceedings”)  SEE FULL TEXT