Wielość osób uprawnionych na gruncie art. 193 k.k. – wybrane problemy

Autor: Agata Langowska
Data publikacji: 20 lutego 2013
Pozycja w wydaniu internetowym: 3/2013

W artykule zostały omówione konsekwencje zbiegu żądania opuszczenia lokalu przez osobę uprawnioną z równoczesną zgodą na pozostanie w tym miejscu ze strony innej osoby uprawnionej.

Streszczenie: Autor stoi na stanowisku, że przyjęcie poglądu przeciwnego do tego wyrażonego w uchwale Sądu Najwyższego mogłoby doprowadzić do powstania (w określonych układach procesowych) nierówności, będącej nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą równości wynikającą z art. 32 ust 1 Konstytucji. Stanowisko Sądu Najwyższego, rozszerza zakres znaczeniowy definicji młodocianego, czym stwarza szersze możliwości ukształtowania wyroku ze względu na kwestię prewencji indywidualnej – zgodnie z przyjętą na gruncie kodeksu karnego filozofią karania.

Tags: naruszenie miru domowego