Problemy interpretacyjne wybranych pojęć zawartych w art. 192 k.k.

Autor: Rafał Rejmaniak
Data publikacji: 20 lutego 2013
Pozycja w wydaniu internetowym: 2/2013

W artykule zostały omówione takie znamiona czynu zabronionego, polegającego na wykonaniu zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, jak: podmiot czynu zabronionego, „zabieg leczniczy” oraz „pacjent”.

Streszczenie: Konstrukcja art. 192 § 1 k.k., z powodu braku wyjaśnienia użytych przez ustawodawcę znamion, powoduje istotne problemy interpretacyjne co do zakresu sytuacji objętych jego dyspozycją. Brak jasnego określenia znaczenia zastosowanych w przepisie pojęć rozmywa granice tego przestępstwa. By zrekonstruować znaczenie poszczególnych elementów czynu zabronionego określonego w art. 192 § 1 k.k., konieczne staje się sięgnięcie do ustaw dotyczących tzw. prawa medycznego. Art. 192 § 1 k.k. zabezpiecza bowiem przewidzianą w tych ustawach instytucję zgody pacjenta, nie jest więc możliwa interpretacja tego przepisu bez odniesienia do aktów prawnych obejmujących prawo medyczne. Rozpatrywanie konstrukcji przestępstwa wykonywania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta w oparciu o ustawy regulujące problematykę prawa medycznego pozwala na jednoznaczną interpretację pojęć „zabieg leczniczy” i „pacjent”, a także określenie podmiotu tego czynu zabronionego jako osobę wykonującą zawód medyczny.

Tags: zabieg leczniczy, zgoda pacjenta