Uprawnienia procesowe podmiotu z art. 52 k.k. i art. 24 § 5 k.k.s. w kontekście prawa do obrony w postępowaniu karnym

Autor: Jakub Bojke, Michał Wantoła
Data publikacji: 13 grudnia 2014
Pozycja w wydaniu internetowym: 13/2014

Artykuł omawia instytucję zwrotu korzyści majątkowej, opisaną w art. 52 k.k. i art. 24 § 5 k.k.s. Autorzy dochodzą do wniosku, że konstytucyjne prawo do obrony przysługuje również podmiotowi z art. 52 k.k. Autorzy ustosunkowują się także do propozycji uchylenia instytucji z art. 52 k.k., przedstawionej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.

Streszczenie: Instytucje z art. 52 k.k. i art. 412 k.c. przewidują odpowiedzialność o charakterze represyjnym i nie powinny być przedmiotem odmiennych postępowań (karnego i cywilnego). Konstytucyjne prawo do obrony z art. 42 ust. 2 zd. 1 Konstytucji przysługuje również podmiotowi z art. 52 k.k. Pełnomocnika tego podmiotu należy uznać za obrońcę w rozumieniu art. 42 ust. 2 zd. 2 Konstytucji i tym samym objąć go zakresem zastosowania normy z art. 178 pkt 1 k.p.k. Mimo zmiany art. 343 § 5 k.p.k. mającej na celu umożliwienie wzięcia udziału podmiotu z art. 52 k.k. w posiedzeniu dotyczącym wniosku z art. 335 k.p.k., nadal nie będzie możliwe połączenie instytucji dobrowolnego poddania się karze i pociągnięcia do odpowiedzialności na zasadzie art. 52 k.k. Zakres zastosowania art. 52 k.k. nie pokrywa się w pełni z zakresem zastosowania ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ze względu na niebejmowanie tą ustawą osób fizycznych.

Tags: prawo do obrony, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, zwrot korzyści majątkowej