Kolizja odpowiedzialności za przestępny skutek w przypadku współdziałania wielu osób w procesie leczenia

Autor: Marcin Lipski
Data publikacji: 14 sierpnia 2014
Pozycja w wydaniu internetowym: 12/2014

Artykuł podejmuje problematykę kryteriów przypisania skutku w wypadku współdziałania wielu osób w procesie leczenia. Autor odwołuje się do istotnego naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym, dopuszczając możliwość odwoływania się w tym zakresie do cech podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (kierownicza funkcja, specjalizacja, doświadczenie zawodowe). Bardziej doświadczonemu lekarzowi należy stawiać wyższe wymagania. Drugim, istotnym kryterium, które należy brać pod uwagę, jest rutynowy charakter wykonywanej czynności i naruszenie elementarnej reguły postępowania.

Streszczenie: Badając istotność naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym można posłużyć się kryteriami odnoszącymi się do cech podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Znaczenie w tym zakresie może mieć w szczególności fakt pełnienia funkcji kierowniczej w danym podmiocie leczniczym, posiadanie określonej specjalizacji czy też wysoki poziom doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie medycyny. Istotność naruszenia reguł postępowania oparta jest w tych przypadkach na regule, zgodnie z którą osobom bardziej doświadczonym należy stawiać wyższe wymagania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Nie bez wpływu na stopień przyczynienia się do powstania skutku pozostają także okoliczności o charakterze przedmiotowym. Znaczenie może mieć w szczególności fakt, że popełnienie błędu było wynikiem naruszenia normy postępowania przy wykonywaniu procedury rutynowej, niewymagającej posiadania specjalistycznej wiedzy medycznej. Istotność naruszenia standardów udzielania świadczeń zdrowotnych wynika w tym wypadku z faktu złamania reguł o charakterze elementarnym.

Tags: świadczenie zdrowotne, kryteria przypisania skutku, lekarz