Pokrzywdzony przestępstwem z art. 296 § 1 k.k. skierowanym przeciwko instytucji samorządowej – samorządowemu zakładowi budżetowemu

Autor: Michał Jakubowski
Data publikacji: 7 grudnia 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 36/2011

Autor analizuje czyn zabroniony opisany w art. 296 § 1 k.k. z perspektywy możliwości uznania za pokrzywdzonego w wyniku jego popełnienia przez kierownika samorządowego zakładu budżetowego także macierzystą jednostkę samorządu terytorialnego.

Streszczenie:Osobowość prawna oraz zdolność prawna nie są warunkiem koniecznym uzyskania statusu pokrzywdzonego w procesie karnym. Pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 § 2 k.p.k. może być zarówno instytucja samorządowa wyposażona w zdolność prawną, jak również tej zdolności pozbawiona. Czyn zabroniony z art. 296 § 1 k.k., popełniony przez kierownika samorządowego zakładu budżetowego, czyni pokrzywdzonym obok samorządowego zakładu budżetowego także właściwą macierzystą jednostkę samorządu terytorialnego. Regulacja z art. 52 § 1 k.p.k. dotyczy wyłącznie pokrzywdzonych będących osobami fizycznymi. Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego nie prowadzi do utraty bytu prawnego przez pokrzywdzonego przestępstwem z art. 296 § 1 k.k., a skutkuje jedynie zmianą sposobu reprezentacji pokrzywdzonej jednostki samorządu terytorialnego.

Tags: pokrzywdzony