Dysputy wokół kompensacyjnych instrumentów prawa karnego

Autor: Szymon Tarapata
Data publikacji: 24 września 2010
Pozycja w wydaniu internetowym: 4/2010

Streszczenie: Zarówno w literaturze prawa karnego, jak i w orzecznictwie sądowym, występuje spór dotyczący sposobu rozumienia terminu „szkoda” na gruncie prawa karnego. Z jednej strony podnosi się, iż winna być ona ujmowana jako rzeczywista strata (damnum emergens), zaś część autorów opowiada się za tym, że w skład desygnatów tego pojęcia – obok rzeczywistego ubytku po stronie pokrzywdzonego – wchodzą utracone korzyści (lucrum cessans). Z uwagi na to, że pojęcie „szkoda” powinno być rozumiane przez pryzmat dwóch znamion typu czynu zabronionego, tj. przedmiotu czynności wykonawczej oraz skutku, wydaje się, że zasadnym jest przyjęcie pierwszego z przedstawionych powyżej poglądów. W dniu 8 czerwca 2010 roku weszła w życie ustawa nowelizująca art. 39 pkt 5 k.k. i 46 k.k. Dzięki tej zmianie ustawodawca dał osobie pokrzywdzonej przestępstwem większe możliwości dochodzenia swych roszczeń w postępowaniu karnym.

Tags: naprawienie szkody