Charakter zbiegu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw popełnianych w ramach działalności takiej grupy

Autor: Tomasz Wróbel
Data publikacji: 31 grudnia 2013
Pozycja w wydaniu internetowym: 20/2013

Autor analizuje znamiona czynu zabronionego, opisanego w art. 258 § 1 k.k. po kątem odpowiedzi na pytanie, jaki zbieg zachodzi pomiędzy braniem udziału w grupie przestępczej oraz czynów popełnianych przez członków grupy w ramach jej działalności.

Streszczenie: Dla realizacji znamion „brania udziału” w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa wystarczy sama przynależność do takiej organizacji, bez potrzeby popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, dla którego grupa została powołana. „Branie udziału” w grupie przestępczej może mieć jednak aktywny. Mimo że prima facie wydaje się, iż popełnianie konkretnych przestępstw, dla których powołano grupę, stanowi najbardziej jaskrawy i charakterystyczny przejaw aktywnego „brania udziału” w organizacji przestępczej, to jednak w procesie wykładni znamienia czynnościowego typu czynu zabronionego określonego w art. 258 § 1 k.k. należy ograniczyć krąg jego desygnatów, przyjmując, iż znamię to nie obejmuje aktywności polegającej na realizacji znamion innego typu czynu zabronionego. Pomiędzy braniem udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa, stanowiącym przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., a przestępstwami popełnionymi przez poszczególnych członków organizacji, będącymi realizacją celu, dla którego grupa powstała, zachodzi co do zasady realny zbieg przestępstw.

Tags: zbieg przepisów, grupa przestępcza, przestępczość zorganizowana