Zeszyt 1/2004

 • Agnieszka Liszewska, Odpowiedzialność karna za współdziałanie przy przestępstwach indywidualnych w polskim prawie karnym, s. 5
 • PDFMarek Bielski, Naruszenie reguł ostrożności czy nadmierna ryzykowność zachowania jako właściwe kryterium prawnokarnego przypisania skutku, s. 25
 • Zbigniew Lasocik, Zabójca na zlecenie – definicja zjawiska i jego historyczne pierwowzory, s. 47
 • Rafał Szczepaniak, W sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (uwagi cywilisty), s. 81
 • Anna Wdowiarz-Pelc, Wojciech Wojtal, Umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego w ramach środka zabezpieczającego z art. 96 k.k. – status prawny skazanego, s. 103
 • PDFAgnieszka Pilch, Warunkowe zwolnienie – progi minimalne na gruncie art. 79 k.k., s. 117
 • Joanna Paśkiewicz, Wybrane zagadnienia instytucji świadka koronnego w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, s. 131
 • Katarzyna Dudka, Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w trybie art. 397 k.p.k., s. 147
 • Szymon Blok, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 listopada 2003 r., I KZP 30/03, s. 157
 • PDFMaria Szafraniec, Przegląd czasopism prawniczych, s. 161
 • PDFAgnieszka Barczak-Oplustil, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, s. 173