V Krakowskie Forum Karnistyczne
9 czerwca 2017 r.


Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Sąd Okręgowy w Krakowie
we współpracy ze Stowarzyszeniem Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Forum odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w Krakowie, w połączonej auli A i B Centrum Dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33A), w godz. od 10:00 do 16:15Prokonstytucyjne stosowanie prawa karnego
Orzekanie w sprawach karnych w sytuacji wątpliwości co do konstytucyjności podstawy prawnej rozstrzygnięcia

PROGRAM FORUM

10.00–10.15 Otwarcie Forum
10.15–11.45 Część I. Wątpliwości co do konstytucyjności regulacji prawa karnego materialnego. Studium przypadku – obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Referenci:
dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB
SSR dr Sławomir Szyrmer
11.45–12.00 Przerwa
12.00–14.00 Cześć II. Wątpliwości co do konstytucyjności regulacji prawa karnego procesowego. Studium przypadku – wykorzystanie dowodu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego (art. 168a k.p.k.).
Referenci:
prof. dr hab. Piotr Kardas
prok. PR Janusz Śliwa
14.00–14.30 Lunch
14.30–16.00 Część III. Wątpliwości co do konstytucyjności regulacji ustrojowych z zakresu prawa karnego. Studium przypadku – udział asesora sądowego w wydaniu wyroku w sprawie karnej.
Referenci:
dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
SSO Waldemar Żurek/SSO Dariusz Mazur

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  1. Forum odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w połączonej auli A i B Centrum Dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33A, Kraków), w godz. od 10:00 do 16:15.
  2. Rejestracja na Forum odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych: (PRZEJDŹ DO FORMULARZA)
  3. Koszt udziału w Forum wynosi 120 zł.
  4. Każdy uczestnik w ramach opłaty konferencyjnej może skorzystać z lunchu.
  5. Po dokonaniu rejestracji (PRZEJDŹ DO FORMULARZA), opłatę konferencyjną należy uiścić przelewem na konto Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacji, ul. Orląt Lwowskich 14/3, 31-518 Kraków, NIP 6751513140 – Alior Bank 38 2490 0005 0000 4530 5514 8651 (w tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko wraz z jednostką organizacyjną oraz dopisek: opłata konferencyjna).
  6. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Forum.
  7. Każdy uczestnik otrzyma fakturę. Dane do faktury należy podać podczas rejestracji. Instytucje zainteresowane otrzymaniem faktury w wersji papierowej prosimy o kontakt mailowy (niezależnie od tego należy zarejestrować się za pomocą formularza).
  8. W sprawach organizacyjnych lub związanych z płatnościami prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@kipk.pl lub telefonicznie pod nr 604 461 230.

Informujemy, że przebieg forum (w tym dyskusja) będzie rejestrowany na nagraniu video, a nagranie zostanie opublikowane w Internecie.

 

ZAŁOŻENIA

Celem V Krakowskiego Forum Karnistycznego jest odpowiedź na pytanie, na czym powinno polegać prokonstytucyjne stosowanie prawa karnego w sprawach karnych. W toczącej się aktualnie debacie prawniczej bardzo wiele uwagi poświęcono tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa. Jednak nie jest oczywiste, na czym owa kontrola miałaby polegać oraz w czym miałaby się różnić od uwzględniania norm konstytucyjnych przy wydawaniu rozstrzygnięcia indywidualnego w sprawie karnej. Nie ulega wątpliwości, że rozstrzygnięcie procesowe powinno być w jak największym stopniu zgodne z Konstytucją, zwłaszcza w perspektywie ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki. W tym kierunku należy także interpretować przepisy ustawowe i podustawowe określające podstawę kompetencyjną do wydania danego rozstrzygnięcia. Co jednak zrobić, gdy prima facie brzmienie ustawy wyklucza wydanie indywidualnego rozstrzygnięcia spełniającego standard konstytucyjny? Jakie techniki i strategie wykładnicze należy wówczas zastosować, by standard ten zapewnić? Jakie są uwarunkowania oraz ustrojowe ograniczenia ewentualnej odmowy stosowania niekonstytucyjnego prawa? Czy jest to w ogóle możliwe w aktualnym systemie norm konstytucyjnych?

Zagadnienia powyższe chcemy przeanalizować na przykładach już obowiązujących uregulowań z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i ustrojowego, które budzą szerokie wątpliwości konstytucyjne. Po pierwsze, celem debaty będzie wskazanie sposobów dochodzenia do wniosku, że ewentualne zastosowanie danej regulacji prowadzić będzie do niekonstytucyjnych skutków (co wydaje się wymagać odmiennych sposobów argumentacji od ustalenia in abstracto niekonstytucyjności określonej regulacji prawnej). Po drugie, dyskusja będzie zmierzać do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ma postąpić organ procesowy w przypadku stwierdzenia, że istnieje niebezpieczeństwo wydania rozstrzygnięcia, które prowadzić będzie do niekonstytucyjnych skutków. Zakładamy, że inaczej problem ten może wyglądać w prawie karnym materialnym, inaczej zaś w perspektywie prawa procesowego, a inaczej jeszcze w sytuacji, gdy wątpliwości będą dotyczyć kwestii ustrojowych funkcjonowania organów procesowych w sprawach karnych.

Planowana debata ma mieć charakter praktyczny, wskazując sposoby argumentacji i zasady wykładni gwarantujące uzyskanie największej zgodności indywidualnego rozstrzygnięcia w sprawie karnej z wartościami konstytucyjnymi, a także określając granice prokonstytucyjnego stosowania prawa karnego.

Poszczególne tematy prezentowane będą przez dwóch referentów w formie debaty. Jeden z referentów przedstawi wątpliwości konstytucyjne oraz możliwości uzyskania prokonstytucyjnego rozstrzygnięcia, drugi zaś przyjmie na siebie rolę adwersarza, koncentrując się na przedstawieniu argumentów przeciwnych i ograniczeń w zakresie prokonstytucyjnego stosowania prawa w analizowanym przypadku. W każdej części konferencji przewidziany jest czas na dyskusję z publicznością, do której zachęcamy wszystkich uczestników Forum.

POBIERZ ZAPROSZENIE

POBIERZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE

POBIERZ PROGRAM

 

Kontakt mailowy: fundacja@kipk.pl lub telefoniczny: 604 461 230