Otwarcie Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii (2012)

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami video z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, który odbył się w dniach 6-7 września 2012 roku w Krakowie. Wykład inauguracyjny na temat: „Aktualny stan nauki prawa karnego” wygłosił dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW.
Powitanie: prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ)
Prowadzenie dyskusji plenarnej: prof. dr hab. Mirosława Melezini (UwB)
W dyskusji wzięli udział: Stefan Lelental, Krzysztof Indecki, Marian Filar, Andrzej Rzepliński, Leszek Kubicki, Włodzimierz Wróbel, Jacek Giezek, Robert Zawłocki, Ryszard A. Stefański, Barbara Kunicka-Michalska, Monika Płatek, Marek Lubelski, Marek Mozgawa, Tomasz Sroka, Sławomir Steinborn.

Czytaj dalej

Konferencja niemiecko-polska „Die Zukunft des Strafrechts – Przyszłość prawa karnego”

W dniu 8 września 2012 r. odbyła się w Opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu polsko-niemiecka konferencja zatytułowana „Przyszłość prawa karnego”. Uczestnicy tej konferencji podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku będzie zmierzała nauka, tworzenie i stosowanie prawa karnego – zarówno materialnego, jak i procesowego. Referaty wprowadzające do dyskusji przedstawili: ze strony niemieckiej: prof. Dr. Thomas Weigend, ze strony polskiej – dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ. Wydźwięk obu referatów, jak też większości wypowiedzi uczestników dyskusji, był pesymistyczny. Wskazywano na prawdopodobną utratę znaczenia dogmatyki prawa karnego, sztandarowych zasad takich jak przykładowo nullum crimen sine lege czy nemo tenetur, zmianę sposobu typizacji i sankcji karnych, ekonomizację prawa itp. Podkreślano również fakt, iż zmiany w prawie wymuszone będą rozwojem technologicznym, funkcjonowaniem nowych „światów” (tzw. wirtualnych). W ocenie uczestników konferencji, istnieje niebezpieczeństwo, że prawo karne stanie się instrumentem polityki w jeszcze większym stopniu niż jest to dotychczas. Jednym słowem, należy się liczyć nie z powierzchownymi reformami, lecz raczej z fundamentalnymi zmianami w prawie karnym – tyle że rozciągniętymi w czasie.

Czytaj dalej

Forum Młodych Karnistów

5 września 2012 roku – w przededniu otwarcia Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii – odbyło się Forum Młodych Karnistów, podczas którego omawiane były następujące prace:
1. Karalność przestępstwa ze skutkiem oddalonym w czasie – dr Katarzyna Banasik
2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. I KZP 7/10 – dr Jan Kulsza
3. Prawo karne wobec podmiotów zbiorowych – mgr Grzegorz Małyniuk, mgr Michał Jakubowski

Czytaj dalej