Rok/Volume XXVI: 2022 Zeszyt/Number 3-4

 • Table of contents / Spis treści
 • Aleksandra Antoniak-Drożdż (red.), Michał Binkiewicz, Jakub Cema, Robert Kmieciak, Tadeusz Marek, Artur Oniszczuk, Karolina Staros, Alfred Staszak, Zbigniew Szpiczko, Andrzej Śliwski
  Uprawnienia straży granicznej, Sił Zbrojnych (w tym Wojsk Obrony Terytorialnej), Żandarmerii Wojskowej, Policji ingerujące w prawa i wolności obywatelskie w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej ZOBACZ TEKST
  Powers of border guards, Armed Forces (including Territorial Defense Forces), Military Police, Police interfering with civil rights and freedoms in the context of the situation on the Polish-Belarusian border SEE FULL TEXT

 • Joanna Hetnarowicz-Sikora, Jarosław Walentynowicz
  Realne środki ochrony uprawnień i bezpieczeństwa imigranta na pograniczu białoruskim z perspektywy ustawy o cudzoziemcach, ustawy o ochronie cudzoziemców i aktów prawa międzynarodowego ZOBACZ TEKST
  Realistic measures to protect the rights and security of an immigrant on the Belarusian border from the perspective of the Law on Foreigners, the Law on the Protection of Foreigners and acts of international law SEE FULL TEXT
 • Daniel Macur
  Prowadzenie posiedzeń w przedmiocie rozpoznania wniosków Straży Granicznej o środki detencyjne wobec cudzoziemców
  (praktyczne wskazówki)  ZOBACZ TEKST
  Conducting hearings on the recognition of Border Guard requests for detention measures against foreigners (practical tips) SEE FULL TEXT
 • Piotr Tuleja
  Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej a kryzys humanitarny ZOBACZ TEKST
  Temporary ban on border zone and humanitarian crisis SEE FULL TEXT
 • Joanna Hetnarowicz-Sikora
  Odpowiedzialność karna za niszczenie urządzeń granicznych (w perspektywie pomocy humanitarnej) ZOBACZ TEKST
  Criminal liability for destruction of border facilities (in humanitarian perspective) SEE FULL TEXT
 • Tomasz Sroka
  Zatrzymanie (pozbawienie wolności) cudzoziemców przez Straż Graniczną ZOBACZ TEKST
  Detention (deprivation of liberty) of foreigners by the Border Guard Service  SEE FULL TEXT
 • Daniel Macur, Ewa Niezabitowska, Magdalena Pająk, Michał Sykała
  Prawo do ustanowienia obrońcy i pełnomocnika z urzędu dla cudzoziemca  ZOBACZ TEKST
  The right to appoint a defense attorney and a court-appointed representative for a foreigner SEE FULL TEXT
 • Mariusz Krasoń, Dominik Mrozowski, Magdalena Wiśniewska
  Stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec osób przekraczających granicę ZOBACZ TEKST
  Use of direct coercive measures against border crossers  SEE FULL TEXT