Rok/Volume XXV: 2021 Zeszyt/Number 4

 • Table of contents / Spis treści
 • Michał Głuchowski
  Reforma niemieckiego prawa karnego seksualnego z 2016 roku (napaść seksualna i zgwałcenie według modelu „nie znaczy nie”) ZOBACZ TEKST
  The German Sexual Criminal Law Reform of 2016 (Sexual Assault and Rape Under the “No Means No” Model) SEE FULL TEXT

 • Monika Łątka-Płachta
  Czynności zawodowe lekarzy w czasie stanu epidemii – problemy wybrane ZOBACZ TEKST
  Doctors’ Professional Activities During the State of the Epidemic – Selected Issues SEE FULL TEXT
 • Karolina Śliwecka
  Określenie w wyroku terminu ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie przy przekazywaniu więźniów na podstawie Konwencji o przekazywaniu osób skazanych ZOBACZ TEKST
  Determining the Term of Applying for the Conditional Release From Serving the Remainder of the Penalty in the Sentence in Context of Transferring Prisoners Under the Convention on the Transfer of Sentenced Persons SEE FULL TEXT
 • Michał Wantoła
  Odpowiedzialność karna za usiłowanie. Próba nowego spojrzenia ZOBACZ TEKST
  Criminal Liability for Attempt. An Attempt at a New Perspective SEE FULL TEXT
 • Witold Zontek
  Dyskrecjonalność sędziowska jako mechanizm sprawowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (zarys teoretyczny) ZOBACZ TEKST
  Judicial Discretion as an Element of the Administration of Criminal Justice (Theoretical Outline)  SEE FULL TEXT