Rok/Volume XXV: 2021 Zeszyt/Number 2

 • Table of contents / Spis treści
 • Christoph Grünwald
  Obowiązki gwaranta w zakresie zarządu przedsiębiorstwem ZOBACZ TEKST
  Guarantor’s Obligations of Corporate Management SEE FULL TEXT

 • Sebastian Mayr
  Udział w przestępstwie na podstawie austriackiej monistycznej teorii sprawstwa ZOBACZ TEKST
  Participation in Special Offences within the Austrian Monistic Model of Perpetration SEE FULL TEXT
 • Małgorzata Pyrcak-Górowska
  Jak polski system prawny reaguje na zagrożenie stwarzane przez osobę z zaburzeniami psychicznymi? Polski system środków zabezpieczających ZOBACZ TEKST
  How Does Polish Law Respond to the Threat Posed by a Person with Mental Disorders? The Polish System of Preventive Measures SEE FULL TEXT
 • Kurt Schmoller
  Nowe ujęcie rozróżnienia pomiędzy zamiarem a nieumyślnością ZOBACZ TEKST
  New Developments in Distinguishing Between Intent and Negligence SEE FULL TEXT
 • Tomasz Sroka
  Kettling jako pozbawienie wolności na gruncie polskiego prawa ZOBACZ TEKST
  Kettling as a Deprivation of Liberty under Polish Law SEE FULL TEXT
 • Ricarda Tomasits
  Europejski Nakaz Dowodowy w sprawach karnych (zagadnienia wybrane) ZOBACZ TEKST
  The European Investigation Order in Criminal Matters (selected issues) SEE FULL TEXT
 • Aleksander Wróbel
  Obowiązkowe środki o charakterze medycznym w prawie karnym Republiki Kazachstanu ZOBACZ TEKST
  Compulsory Medical Measures in the Criminal Law of the Republic of Kazakhstan SEE FULL TEXT
 • Witold Zontek
  Optymalizowanie odpowiedzialności karnej. Postdeliktualne klauzule bezkarności – przydatne narzędzie kryminalnopolityczne czy wyraz niezdecydowania prawa materialnego? ZOBACZ TEKST
  Optimizing Criminal Liability. Post-Factum Impunity Clauses – Useful Criminal Policy Tool or Substantive Law Hesitancy SEE FULL TEXT