Rok/Volume XXIV: 2020 Zeszyt/Number 4

 • Table of contents / Spis treści
 • Anna Demenko
  Aborcja w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA ZOBACZ TEKST
  Abortion in the Jurisprudence of the US Supreme Court SEE FULL TEXT

 • Stanisław Dziwisz
  Odpowiedzialność karna kontrolera Najwyższej Izby Kontroli za przestępstwo fałszu intelektualnego ZOBACZ TEKST
  Criminal Liability of the Auditor of the Supreme Audit Office for the Crime of Intellectual Forgery) SEE FULL TEXT
 • Marcin Harasimowicz
  Warunkowe zawieszenie wykonania kar jednostkowych i kary łącznej (na marginesie uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 14/01)  ZOBACZ TEKST
  Conditional Suspension of Individual Penalties and Aggravated Penalty (in the Context of the Resolution of Seven Judges of the Supreme Court of November 21, 2001, I KZP 14/01) SEE FULL TEXT
 • Kamil Jurzak, Mikołaj Tyralik
  Przestępstwo fałszowania świadectwa depozytowego ZOBACZ TEKST
  The Crime of Forgery of a Certificate of Deposit SEE FULL TEXT
 • Magdalena Krupa
  Neuroprawo: próba zaklasyfikowania dowodu w postaci obrazowania mózgu z badania fMRI w polskim procesie karnym   ZOBACZ TEKST
  Neurolaw: An Attempt to Classify fMRI Brain Imaging as Evidence in the Polish Criminal Trial  SEE FULL TEXT
 • Monika Łątka, Karol Strassberger
  Konstrukcja art. 157 § 4 i § 5 k.k. a ochrona pokrzywdzonych będących osobami najbliższymi  ZOBACZ TEKST
  The Construction of Article 157 § 4 and 5 of the Polish Criminal Code and the Protection of Injured Party Who Is an Immediate Family Member  SEE FULL TEXT