Rok/Volume XXIII: 2019 Zeszyt/Number 4

Zapraszamy do lektury bieżącego zeszytu „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, a w nim opracowań z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Zeszyt otwiera obszerne opracowanie Piotra Kardasa, poświęcone rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych jako wyrazu sędziowskiego konstytucyjnego posłuszeństwa. Ewa Plebanek analizuje granice dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie.  Tomasz Kyś bada kwestie autentyczności dokumentu prywatnego, a Tomasz Kocoł analizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lipca 2018 r., traktujący o odroczeniu wykonania europejskiego nakazu aresztowania. Przedmiotem zainteresowania autorów jest także czyn ciągły. Instytucję tę opisuje Mikołaj Grzesik, analizując przypadek jednoczynowego zbiegu przestępstwa z wykroczeniem, natomiast Marcin Harasimowicz koncentruje się na wykładni znamienia „z góry powzięty zamiar” na kanwie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 21 kwietnia 2015 r. W opracowaniu w języku angielskim Michał Rams przedstawia temat granic tak zwanej wykładni zgodnej w prawie karnym.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Czasopismem i zachęcamy do zamawiania prenumeraty na drukowane zeszyty, które można kolekcjonować w domowej biblioteczce. Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim Prenumeratorom, dzięki którym Czasopismo może ukazywać się regularnie w postaci drukowanej oraz elektronicznej.

 • PDF Table of contents / Spis treści

 • Piotr Kardas
  Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych jako wyraz sędziowskiego konstytucyjnego posłuszeństwa ZOBACZ TEKST
  Dispersed Constitutional Review in Case Law of the Supreme Court’s Criminal Chamber and Common Courts as a Form of Judicial Constitutional Obedience SEE FULL TEXT

 • Ewa Plebanek
  Zakazane owoce z drzewa poznania. O granicach dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie (uwagi na tle art. 168a k.p.k.) ZOBACZ TEKST
  The Forbidden Fruits of the Tree of Knowledge. On the Limits of Admissibility of Illegally Obtained Evidence in a Criminal Trial. Remarks Based on Article 168a of the Polish Code of Criminal Procedure SEE FULL TEXT
 • Tomasz Kyś
  Autentyczność dokumentu prywatnego ZOBACZ TEKST
  The Authenticity of a Private Document SEE FULL TEXT
 • Mikołaj Grzesik
  Czyn ciągły i inne mechanizmy redukcyjne w przypadku jednoczynowego zbiegu przestępstwa z wykroczeniem ZOBACZ TEKST
  Continuous Act and Other Reductive Mechanisms in Cases of Concurrence of Crimes and Petty Offenses Committed by a Single Act SEE FULL TEXT
 • Michał Rams
  Full Text in English
  Selected remarks on the limits of consistent interpretation of criminal law SEE FULL TEXT
 • Tomasz Kocoł
  Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lipca 2018 r., C 216/18 PPU (odroczenie wykonania europejskiego nakazu aresztowania) ZOBACZ TEKST
  Commentary to the Judgment of the Court of Justice of the European Union of 25 July 2018, C 216/18 PPU (Suspension of the Execution of a European Arrest Warrant) SEE FULL TEXT
 • Marcin Harasimowicz
  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 21 kwietnia 2015 r., II AKa 39/15 („z góry powzięty zamiar”) ZOBACZ TEKST
  Commentary to the Judgment of Białystok Court of Appeal of 21 April 2015, II Aka 39/15 (“a Premeditated Intent”) SEE FULL TEXT