Zeszyt 4/2018

Od redakcji

Autorzy bieżącego zeszytu podejmują kontrowersyjne i aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesu karnego. Kamil Siwek zabiera głos w sprawie pytania prawnego skierowanego do Sądu Najwyższego w dn. 14 czerwca 2018 r. (I KZP 8/18), a następnie przekazanego do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego, na temat nadzwyczajnego złagodzenia grzywny kumulatywnej. Wojciech Dadak analizuje problemy przestępstw motywowanych uprzedzeniami i nienawiścią. Do projektowanych zmian w zakresie prewencyjnego wyłączenia możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego z odbycia reszty kary odnosi się krytycznie Agnieszka Pilch. Praktyczne aspekty przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie omawia Katarzyna Wiśniewska. W swoim artykule Paweł Gacek porusza wybrane zagadnienia polecenia prokuratora wydanego Policji na podstawie art. 15 § 1 k.p.k., zaś Tomasz Lenartowicz rozważa dopuszczalność ponownego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem seksualnym. O możliwości dezinformowania przez świadka organów postępowania karnego pisze Andrzej Jezusek, zaś Szymon Tarapata wskazuje na prawne konsekwencje złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej. „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” to obowiązkowa lektura każdego karnisty: publikujemy naukowe komentarze do aktualnych projektów zmian w prawie karnym, dogmatyczne i procesowe analizy obowiązujący przepisów, prace z pogranicza teorii i filozofii prawa karnego oraz glosy. Zapraszamy do lektury kolejnych i już wydanych zeszytów, a także składania do publikacji własnych opracowań.

 

 • PDF Table of contents/Spis treści

 • Kamil Siwek
  Nadzwyczajne złagodzenie grzywny kumulatywnej   ZOBACZ TEKST
  Extraordinary mitigation of a cumulative fine  SEE FULL TEXT
 • Wojciech Dadak
  Przestępstwa motywowane uprzedzeniami (o problemach z analizą przestępczości z nienawiści) ZOBACZ TEKST
  Crimes motivated by prejudice (on the problems with the analysis of hate crimes) SEE FULL TEXT
 • Agnieszka Pilch
  Prewencyjne wyłączenie warunkowego przedterminowego zwolnienia (na marginesie projektowanej zmiany art. 77 k.k.) ZOBACZ TEKST
  Preventive exemption of conditional early release – remarks in the context of a proposed amendment to Article 77 of the Polish Criminal Code  SEE FULL TEXT
 • Katarzyna Wiśniewska
  Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (pomiędzy teorią a praktyką) ZOBACZ TEKST
  Limitation of claims for compensation of damages or suffered injury resulting from wrongful conviction, unlawful imposition of preventive measure, unjust pre-trial detention or arrest (between theory and practice)  SEE FULL TEXT
 • Paweł Gacek
  Polecenie prokuratora wydane Policji na podstawie art. 15 § 1 k.p.k. (wybrane zagadnienia) ZOBACZ TEKST
  A public prosecutor’s instruction issued to the Police pursuant to Article 15 § 1 of the Polish Code of Criminal Procedure – selected issues SEE FULL TEXT
 • Tomasz Lenartowicz
  Dopuszczalność ponownego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem seksualnymi  ZOBACZ TEKST
  The admissibility of a repeated examination of a minor victim of a sexual offense  SEE FULL TEXT
 • Andrzej Jezusek
  Możliwość dezinformowania przez świadka organów postępowania w świetle prawa do obrony, zasady równości wobec prawa i zasady praworządności a realizacja znamion występku z art. 233 § 1a k.k.  ZOBACZ TEKST
  The possibility of misinformation of the prosecuting authorities by a witness in the context of the right of defense, the principle of equality before the law, the rule of law, and the fulfillment of elements of a misdemeanor of Article 233 § 1a of the Polish Criminal Code  SEE FULL TEXT 
 • Szymon Tarapata
  Zakres wyłączenia karalności za delikt karnoskarbowy w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej (na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2012 r., I KZP 3/12)  ZOBACZ TEKST
  The scope of exclusion of criminal liability for a fiscal crime in case of submitting a legally effective correction of the tax declaration – remarks in the context of the Supreme Court decision of 20th June 2012 (I KZP 3/12)  SEE FULL TEXT