Zeszyt 3/2018

Od redakcji

Zachęcamy do lektury kilku opracowań omawiających – z różnych perspektyw – problematykę prawnokarnej ochrony mienia, publikowanych w bieżącym zeszycie „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych”. Mienie jako przedmiot ochrony w prawie karnym omawia, na wybranych przykładach, Tomasz Tyburcy. Z kolei Tomasz Kyś podejmuje zagadnienie kryteriów ustalania niekorzystnego charakteru rozporządzenia mieniem na gruncie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. W krytycznej glosie do wyroku Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2017 r. (V KK 240/17) Jędrzej Liberacki zwraca uwagę na kwestię oszustwa przez milczenie, natomiast Monika Utracka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy przestępstwa fakturowe są przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów. Łukasz Duśko i Michał Wszołek charakteryzują podmiot przestępstwa działania na szkodę wierzycieli z art. 300 § 2 k.k. O finansowaniu terroryzmu na gruncie znowelizowanego art. 165a k.k. piszą w obszernym artykule Daria Kucyper i Daniel Kwiatkowski. Opracowanie komparatystyczne Joanny Machlańskiej dotyczy prejudycjalności w rosyjskim procesie karnym na tle polskiego porządku prawnego, zaś Milena Garwol zwraca uwagę na problemy tożsamości czynu w prawie karnym materialnym i procesowym. „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” to obowiązkowa lektura każdego karnisty: publikujemy naukowe komentarze do aktualnych projektów zmian w prawie karnym, dogmatyczne analizy obowiązujący przepisów, prace z pogranicza teorii i filozofii prawa karnego, a także artykuły o praktycznych aspektach stosowania prawa procesowego i glosy. Miłej lektury!

 

 

 • PDF Table of contents/Spis treści

 • Daria Kucyper, Daniel Kwiatkowski
  Finansowanie terroryzmu na gruncie znowelizowanego art. 165a k.k.   ZOBACZ TEKST
  The crime of terrorism financing in the amended Article 165a of the Polish Criminal Code  SEE FULL TEXT
 • Tomasz Kyś
  Kryteria ustalania niekorzystnego charakteru rozporządzenia mieniem na gruncie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. ZOBACZ TEKST
  Criteria for determining the disadvantageous character of the property disposition under Article 286 § 1 of the Polish Criminal Code SEE FULL TEXT
 • Tomasz Tyburcy
  Mienie jako przedmiot ochrony w prawie karnym (na wybranych przykładach) ZOBACZ TEKST
  Property as a subject of protection in criminal law (selected examples)  SEE FULL TEXT
 • Monika Utracka
  Przestępstwa fakturowe: czy są przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów? ZOBACZ TEKST
  Invoice frauds: crimes against the credibility of documents?  SEE FULL TEXT
 • Łukasz Duśko, Michał Wszołek
  Podmiot przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. (wybrane zagadnienia) ZOBACZ TEKST
  The perpetrator of a crime described in Article 300 § 2 of the Polish Criminal Code (selected issues) SEE FULL TEXT
 • Joanna Machlańska
  Prejudycjalność w rosyjskim procesie karnym  (analiza na tle polskiego porządku prawnego)  ZOBACZ TEKST
  On the binding force of determinations of another court or authority in criminal proceedings in Russian criminal procedure  SEE FULL TEXT
 • Milena Garwol
  Tożsamość czynu w prawie karnym materialnym i procesowym (na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 listopada 2009 r., II Aka 277/09)  ZOBACZ TEKST
  The identity of the prohibited act in substantial and procedural criminal law (remarks concerning the judgment issued by the Court of Appeal in Katowice on 12 November 2009, II AKa 277/09)  SEE FULL TEXT 
 • Jędrzej Liberacki
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2017 r., V KK 240/17 (oszustwo przez milczenie)  ZOBACZ TEKST
  Commentary to the Supreme Court decision of 6 December 2017, V KK 240/17 (a crime of fraud by concealing information)  SEE FULL TEXT