Zeszyt 2/2018

Od redakcji

W niniejszym zeszycie „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” kontynuujemy dyskusję o uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 r. w sprawie znamion usiłowania nieudolnego (I KZP 16/16). Kompleksowe, doktrynalne i orzecznicze ujęcie zagadnienia przedstawia Daniel Kwiatkowski, wraz z syntetycznym, tabelarycznym zestawieniem kluczowych argumentów i wniosków. Z kolei Piotr Czapla, Natalia Ossolińska, Aneta Ostafin, Michał Rachalski i Grzegorz Surma przeprowadzają analizę krytyczną uchwały siedmiu sędziów, rozważając szereg szczegółowych wątpliwości związanych z kierunkiem rozstrzygnięcia omawianej kwestii przez najwyższą instancję sądową oraz rozwijając wybrane wątki związane z zagadnieniem dobrowolności czynnego żalu. Andrzej Lewna porusza problem obiektywizacji odpowiedzialności za lekkomyślność w prawie karnym Anglii i Walii. Zgoda dzierżyciela dobra prawnego na zachowanie ryzykowne jako okoliczność wpływająca na zakres odpowiedzialności karnej jest tematem obszernego studium Dominika Zająca. Problemem zobowiązania rektora uczelni wyższej do zawiadomienia o podejrzeniu popełniania plagiatu zajmuje się Jolanta Kajfasz. Publikujemy także opracowanie poświęcone odpowiedzialności karnej za nielegalne prowadzenie działalności bankowej autorstwa Łukasza Duśko i wykonywaniu kar w prawie wykroczeń Anny Podkówki, oraz uwagi krytyczne Aleksandry Nieprzeckiej w temacie porozumień procesowych w praktyce trybunałów ad hoc. Zachęcamy do publikowania w „Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych” dogmatycznych analiz obowiązującego prawa, prac z pogranicza dogmatyki i filozofii prawa karnego, artykułów o praktycznych aspektach stosowania prawa materialnego i procesowego oraz glos do interesujących orzeczeń sądowych.

 • PDF Table of contents/Spis treści

 • Daniel Kwiatkowski
  Brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego jako znamię usiłowania nieudolnego (ujęcie doktrynalne i orzecznicze)  ZOBACZ TEKST
  Lack of an object suitable for committing a prohibited act upon as an element of an impossible attempt (the perspective of legal doctrine and judicial decisions)  SEE FULL TEXT
 • Piotr Czapla, Natalia Ossolińska, Aneta Ostafin, Michał Rachalski, Grzegorz Surma
  Z problematyki usiłowania nieudolnego i dobrowolności czynnego żalu (analiza krytyczna uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 r., I KZP 16/16) ZOBACZ TEKST
  The problem of impossible attempt and voluntary abandonment (critical analysis of the resolution of seven judges of the Supreme Court of 19th January 2017, I KZP 16/16) SEE FULL TEXT
 • Andrzej Lewna
  Obiektywizacja odpowiedzialności za lekkomyślność w prawie karnym Anglii i Walii (spojrzenie komparatystyczne) ZOBACZ TEKST
  Objectivization of liability for recklessness in the criminal law of England and Wales (a comparative perspective) SEE FULL TEXT
 • Dominik Zając
  Zgoda dzierżyciela dobra prawnego na zachowanie ryzykowne jako okoliczność wpływająca na zakres odpowiedzialności karnej ZOBACZ TEKST
  Consent of the holder of a legal interest to risky behavior of perpetrator as a circumstance affecting the scope of criminal liability SEE FULL TEXT
 • Jolanta Kajfasz
  Rektor jako osoba zobowiązana do zawiadomienia o podejrzeniu popełniania plagiatu (rozważania na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów) ZOBACZ TEKST
  Rector as a person obliged to notify the suspicion of committing plagiarism (considerations on the subject of disciplinary responsibility of students) SEE FULL TEXT
 • Łukasz Duśko
  Odpowiedzialność karna za nielegalne prowadzenie działalności bankowej  ZOBACZ TEKST
  Criminal liability for performing the banking operations without authorization  SEE FULL TEXT
 • Anna Podkówka
  Wykonywanie kar orzeczonych w sprawach o wykroczenia  ZOBACZ TEKST
  Enforcement of penalties imposed for the committing of petty offenses  SEE FULL TEXT 
 • Aleksandra Nieprzecka
  Porozumienia procesowe w praktyce trybunałów ad hoc (uwagi krytyczne)  ZOBACZ TEKST
  Plea agreements in the practice of the ad hoc tribunals (critical remarks)  SEE FULL TEXT