Zeszyt 2/2015

Temat numeru: Nowelizacja prawa karnego i procedury karnej: umorzenie konsensualne (art. 59a k.k.), postępowanie dowodowe przed sądem

Od redakcji

Artykuły zamieszczone w niniejszym zeszycie „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” są rezultatem obrad III Krakowskiego Forum Karnistycznego, które odbyło się 6 lutego 2015 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizowane od kilku lat Krakowskie Fora Karnistyczne są okazją do wymiany poglądów o najważniejszych i aktualnych zagadnieniach prawa karnego materialnego i procedury karnej. Tematyka trzeciego forum została zdeterminowana wchodzącą w życie reformą procesu karnego oraz wielką nowelizacją Kodeksu karnego. W pierwszej części forum omawiane było rozwiązanie przewidziane w art. 59a k.k., nazywane umorzeniem konsensualnym. Przedmiotem drugiej części obrad zostało uczynione postępowanie dowodowe przed sądem po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Nagranie wideo z przebiegu obrad publikuje „e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”. Dyskusja kontynuowana jest na łamach niniejszego zeszytu. Uczestnicy forum zechcieli przygotować do druku teksty swoich wystąpień oraz ustosunkować się do wątpliwości zgłaszanych w trakcie obrad. Daje to okazję do poznania różnych – czasami skrajnie odmiennych – punktów widzenia oraz prowokuje do stawiania kolejnych pytań. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom praktyki, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” systematycznie publikować będzie opracowania poświęcone znowelizowanym przepisom prawa karnego materialnego i procedury karnej.

Artykuły

 • PDFWłodzimierz Wróbel - Umorzenie kompensacyjne z art. 59a k.k. – problemy do rozstrzygnięcia
 • PDFJarosław Majewski - Umorzenie postępowania karnego na wiosek pokrzywdzonego (art. 59a k.k.). Tezy wraz z odpowiedziami na pytania postawione podczas III Krakowskiego Forum Karnistycznego
 • PDFWojciech Domański - Umorzenie konsensualne (art. 59a k.k.). Wystąpienie podczas III Krakowskiego Forum Karnistycznego
 • PDFZbigniew Niemczyk - Umorzenie konsensualne (art. 59a k.k.). Wystąpienie oraz odpowiedzi na pytania postawione podczas III Krakowskiego Forum Karnistycznego
 • PDFTomasz Wróbel - Umorzenie konsensualne (art. 59a k.k.). Odpowiedzi na pytania postawione podczas III Krakowskiego Forum Karnistycznego
 • PDFPiotr Kardas - Postępowanie dowodowe przed sądem po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego
 • PDFStanisław Zabłocki - Art. 167 k.p.k. po nowelizacji – wstępne nakreślenie problemów
 • PDFCezary Kulesza - Postępowanie dowodowe przed sądem po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – perspektywa obrońcy
 • PDFMarcin Świerk - Postępowanie dowodowe przed sądem
 • PDFTomasz Razowski - Materialne i procesowe problemy interpretacji art. 168a k.p.k.
 • PDFAndrzej Mucha - Kilka uwag do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r.