Zeszyt 3/2014

 

  • PDFPiotr Kardas, „Idealny zbieg przestępstw” jako problem teoretyczny, dogmatyczny i kryminalnopolityczny, s. 5
  • PDFSzymon Tarapata, Dominik Zając, Znaczne zwiększenie uprzedniego zagrożenia dla dobra prawnego spowodowanego przez sprawcę jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku, s. 45
  • PDFMarek Kulik, Przestępstwo rozbójnictwa morskiego (art. 170 k.k.), s. 63
  • PDFBartosz Kwiatkowski, Joanna Uchańska, Konsekwencje stosowania środka zamrażania dla realizacji znamion występku prania wartości majątkowych opisanego w art. 299 § 1 k.k., s. 101
  • PDFAleksandra Rychlewska, Zasada ne bis in idem w świetle Karty Praw Podstawowych UE, s. 117
  • PDFJoanna Machlańska, Wydanie osoby ściganej w rosyjskim procesie karnym, s. 129
  • PDFAntoni Bojańczyk, Glosa do wyroku SN z 14 listopada 2013 r., sygn. II KK 154/13, s. 147