Zeszyt 3/2009

  • PDFJan Kulesza, Czy państwo może mordować własnych obywateli? Zestrzelenie samolotu typu renegade w świetle prawa karnego — zarys problemu, s. 5
  • PDFTomasz Tabaszewski, Obrona konieczna de lege ferenda w świetle sporu o samoistność tej instytucji, s. 35
  • PDFJan Konieczny, Podmiot czynu zabronionego a podmiot odpowiedzialności karnej, s. 69
  • PDFAgnieszka Barczak-Oplustil, „W związku z pełnieniem funkcji publicznej”, jako znamię dookreślające czynność sprawczą tzw. korupcji urzędniczej — zarys wybranych problemów, s. 75
  • PDFAnna Golonka, Prawnoporównawcze aspekty pochodzenia „brudnych pieniędzy” w ujęciu prawa niemieckiego i polskiego, s. 97
  • PDFAgnieszka Pilch, Zbrodnia komunistyczna w aspekcie uregulowań ustawy o amnestii z dnia 7 grudnia 1989 r., s. 113
  • PDFSzymon Tarapata, Przedmiot czynności wykonawczej a przedmiot służący do popełnienia przestępstwa. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 30 października 2008 r. (sygn. akt I KZP 20/08), s. 131
  • PDFPiotr Kardas, Uprawnienia obrony do wglądu w akta postępowania przygotowawczego w toku procedury habeas corpus. Rzecz o obstrukcji organów wymiaru sprawiedliwości, s. 149
  • PDFAntoni Bojańczyk, Tomasz Razowski, W kwestii optymalnego czasu przerwy i odroczenia w postępowaniu karnym, s. 169
  • PDFTomasz Krawczyk, Postępowanie w przedmiocie uchylenia prawomocnego mandatu karnego na gruncie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, s. 179