Compliance Norms in the Structure of Criminal Liability of an Economical Crime
 

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXV: 2021, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXV: 2021, No. 1

Arkadiusz Górski – attorney; email: a.gorski@gorskiadwokat.pl.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

compliance, norms, rules, conduct, legal goods, unlawfulness

Summary

The purpose of compliance norms is to ensure the lawfulness of conduct. For the theory of criminal law, they may set the standard appropriate to the rules of conduct with legal goods. Th e sources of compliance norms can be legally binding regulations, as well as nonbinding regulations, such as codes of good practices or business habits. Th erefore, the compliance norms exemplify the rules of conduct with legal good in concreto, and thus may be used to interpret criminal unlawfulness contained in the sanctioned norm in the cases of whitecollar crimes, where the criminality of a given behaviour is also determined by the breach of the economic norms.

Bibliography

Bojarski M., Jeszcze raz w sprawie istoty dozwolonego ryzyka, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Księga Jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006.
Braun T., Unormowania compliance w korporacjach, Warszawa 2017.
Buchała K., Bezprawność przestępstw nieumyślnych i wyłączające ją dozwolone ryzyko, Warszawa 1971.
Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Kraków 1995.Cieślak M., Polskie prawo karne, Warszawa 1995.
Gaberle A., Dopuszczalne ryzyko jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu, „Nowe Prawo” 1965, z. 12.
Gałązka M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2019.
Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.
Giezek J., Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego, „Acta Universtitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji” 2002, t. L.
Giezek J., Naruszenie obowiązku ostrożności jako przesłanka urzeczywistnienia znamion przestępstwa nieumyślnego, „Państwo i Prawo” 1992, z. 1.
Gruszecka D., Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia, Analiza karnistyczna, Warszawa 2012.
Jędrzejewski Z., Wina i bezprawność w prawie cywilnym i karnym, „Ius Novum” 2008, z. 4.
Kardas P., Dozwolone ryzyko sportowe – pozaustawowy kontratyp czy element precyzujący płaszczyznę bezprawności, „Przegląd Sądowy” 2009, z. 1.
Kochanowski J., Przestępstwa i wykroczenia drogowe, Warszawa 1991.
Królikowski M., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.
Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2015.Makowicz B., Compliance w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011.
Makowski W., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1926.
Oczkowski T., w: System Prawa Handlowego. Tom 10. Prawo karnego gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2018.
Plebanek E., Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009.
Pohl Ł., Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym: zagadnienia ogólne, Poznań 2007.
Rejman G., Problem ryzyka gospodarczego na tle konkretnego orzeczenia SN, „Palestra” 1968, z. 2.
Roxin C., Strafrecht. Allgemeiner Teil, Band 1, Grundlagen. Der Aufb au der Verbrechenslehre, München 2006.
Tarapata S., Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym, Kraków 2019.
Tarapta S., Dobro prawne w strukturze przestępstwa, Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2016.
Welzel H., Studien zum System des Strafrechts, „Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenshaft ” 1939, nr 58.
Wolter W., Funkcja błędu w prawie karny , Warszawa 1965.
Wolter W., Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, Tom I, Kraków 1933.
Wróbel W., Relacyjne i wartościujące ujęcie bezprawności w prawie karnym, „Przegląd Prawa Karnego” 1993, nr 8.
Zawłocki R., Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004.
Zawłocki R., Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007. Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1990, nr 23.
Zoll A., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–52 (cz. 1), red. A. Zoll, W. Wróbel, Warszawa 2016.
Żółtek S., Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009