Direct Prohibition of Reformationis in Peius and Decision of the Appellate Court Regarding the Costs of Proceedings

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXV: 2021, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXV: 2021, No. 1

Tymon Markiewicz – Ph.D. candidate, The John Paul II Catholic University of Lublin; ORCID: 0000-0001-8362-5898 e-mail: tymon.markiewicz@kul.pl.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

costs of proceedings, reformationis in peius, fee, appeal, accused

Summary

The article concerns the relation of the reformationis in peius prohibition and the de-cisions of the appellate court regarding the costs of proceedings, in particular the fee from  Article  8  of  the  Act  on  Fees  in  Criminal  Proceedings.  The  author  analyses  the  institution  stated  in  Article  426  §  2  and  Article  434  of  the  Polish  Code  of  Criminal  Procedure (k.p.k.), taking the position that the prohibition stated in Article 434 k.p.k. applies  to  decisions  regarding  the  costs  of  proceedings.  Particular  consideration  was  given  to  Article  8  of  the  Act  on  Fees  in  Criminal  Proceedings.  The  author  states  that  this provision is contrary to the idea of reformationis in peius prohibition and seems to be inconsistent with the constitutional model of the right to appeal and the principle of two-instance proceedings.

Bibliography

Błaś A., w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
Dębska M., Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Komentarz, LEX/el (LexisNexis) 2013.
Garlicki L., Wojtyczek K., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Gar-licki, M. Zubik, t. II, LEX/el 2016.
Krajewski A., Konstytucyjne zasady postępowania karnego na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Prawnicze PAN” 2017, z. 2.
Marszał K., Instancyjność postępowania karnego w świetle artykułu 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej,  w:  Zasady  procesu  karnego  wobec  wyzwań  współczesności.  Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, red. J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa 2000.
Müller J.-W., Co to jest populizm?, Warszawa 2017.
Nowak  T.,  Stachowiak  S.,  Prawo  karne  procesowe  –  dynamika  postępowania,  Bydgoszcz 1999.
Świecki D., Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym, Warszawa 2018.
Świecki  D.,  w:  Kodeks  postępowania  karnego.  Tom  II.  Komentarz  aktualizowany, red. D. Świecki, LEX/el 2018.
Zabłocki  S.,  Postępowanie  odwoławcze,  kasacyjne  i  wznowieniowe  w  procesie  karnym, Warszawa 1999.