Article 10c of the So-Called Anti-Crisis Shield: Measure for the Impunity of Authorities?

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXV: 2021, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXV: 2021, No. 1

Wiktor Antolak – student, Jagiellonian University; e-mail: wiktor.antolak@student.uj.edu.pl.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

exclusion of liability, exculpation, legalism, impunity, proportionality, pro-constitutional interpretation

Summary

The study concerns the provision of Article 10c of the so called anti-crisis shield which excludes criminal liability for behavior related to combating the corona virus SARS-CoV-2 pandemic. Although this provision has lost its binding force, its temporal scope covers numerous socially significant behaviors the criminal evaluation of which does not seem to be unreasonable. The discussion of this imprecise provision aims to formulate a catalog of premises for the application of this institution which can be useful when circumstances arise that allow authorities for the prosecution of the above-mentioned behaviors. The method of pro-constitutional interpretation turns out to be very important in the context of decoding the normative content of the provision because a literal reading could lead to completely unacceptable effects in a democratic state ruled by law and based on the principle of legalism.

Bibliography

Giezek J., Kardas P., Wyłączenie odpowiedzialności karnej za nadużycie zaufania i nadużycie władzy publicznej w okresie epidemii – kilka uwag o osobliwościach epizodycznych regulacji prawnych, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 7–8.
Tuleja P., w: P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019.
Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1990, rok XXIII.
Zoll A., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1–52, red. W. Wróbel, Warszawa 2016.
Żurawik A., „Interes publiczny’’, „interes społeczny’’ i „interes społecznie uzasadniony’’. Próba dookreślenia pojęć, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2013, rok LXXV, z. 2.