Zakres przedmiotowy prawa łaski z art. 139 Konstytucji (o niedopuszczalności stosowania abolicji indywidualnej)

Autorzy: Adrian Duda, Agnieszka Wąglorz
Data publikacji: 9 marca 2016
Pozycja w wydaniu internetowym: 2/2016

Artykuł porusza tematykę prezydenckiego prawa łaski. Autorzy rozważają, czy treścią prawa łaski jest kompetencja do zastosowania abolicji indywidualnej. W celu odpowiedzi na to pytanie, zostaje przeprowadzona wykładnia art. 139 Konstytucji RP. Najwięcej uwagi poświęcono wykładni systemowej, w szczególności zgodności normy zezwalającej na wydanie aktu abolicji indywidualnej z innymi przepisami Konstytucji. Autorzy dochodzą do konkluzji, iż aktu abolicji indywidualnej nie dałoby się pogodzić z zasadą trójpodziału władzy, prawem do sądu oraz domniemaniem niewinności. Z tego powodu, mimo niejednoznacznego brzmienia przepisu, autorzy odrzucają możliwość wydania postanowienia sprowadzającego się do aktu abolicji indywidualnej.


Adrian Duda – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (student)

Agnieszka Wąglorz – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (studentka)

Tags: prawo łaski, abolicja indywidualna, trójpodział władzy, prawo do sądu, prawo konstytucyjne