Wykorzystanie zwłok i szczątków ludzkich przez studentów do celów dydaktycznych a przestępstwo znieważenia zwłok z art. 262 § 1 k.k.

Autor: Jacek Barcik, Łukasz Pilarz
Data publikacji: 22 grudnia 2016 r.
Pozycja w wydaniu internetowym: 9/2016

Artykuł podejmuje problematykę znieważenia zwłok i szczątków ludzkich przez studentów medycyny w toku zajęć dydaktycznych. Badaniu podlegają znamiona czynu zabronionego z art. 262 § 1 k.k. pod kątem możliwego popełnienia tego przestępstwa przez studentów. Autorzy odwołują się do zasad analizy normatywnej oraz wskazują na okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną studenta za znieważenie zwłok ludzkich.

Jacek Barcik – dr hab., adwokat, Uniwersytet Śląski, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego (adiunkt)

Łukasz Pilarz – lek. med., mgr prawa, Śląski Uniwersytet Medyczny (doktorant), Uniwersytet Śląski, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego (doktorant)

Tags: zwłoki, szczątki ludzkie, znieważenie zwłok