Orzekanie oraz wykonywanie detencji psychiatrycznej (art. 94 k.k.) w praktyce sądów rejonowych. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań

Autor: Małgorzata Pyrcak
Data publikacji: 15 stycznia 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 4/2011

Streszczenie: Na podstawie badań aktowych przeprowadzonych w sądach rejonowych w Krakowie można stwierdzić, iż praktyka orzekania oraz wykonywania detencji psychiatrycznej (art. 94 k.k.) przedstawia się następująco: 1. opinie psychiatryczne i psychologiczne dotyczące wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia w przyszłości czynu zabronionego są słabo uzasadnione, 2. główne kategorie czynów zabronionych, za które orzeka się detencję to: przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie), wolności (groźby karalne), mieniu – detencję orzeka się za „drobne” czyny zabronione, często oceniając stopień społecznej szkodliwości kilku różnych czynów łącznie, do czego nie ma podstaw w obowiązującym prawie, 3. uzasadnienia dotyczące stopnia społecznej szkodliwości popełnionych czynów są bardzo lakoniczne, a nieraz błędne (zwłaszcza błędnie stosowany jest art. 115 § 2 k.k. lub stosowane są przesłanki orzekania detencji z k.k. z 1969 r.), co uniemożliwia kontrolę prawidłowości wydanych orzeczeń, 4. problem sprawia wykonywanie prawomocnie orzeczonej detencji (długi okres upływa pomiędzy orzeczeniem a umieszczeniem sprawcy w zakładzie psychiatrycznym, a także pomiędzy orzeczeniem o zwolnieniu a faktycznym zwolnieniem z zakładu psychiatrycznego).

Tags: środki zabezpieczające, detencja psychiatryczna