Odpowiedzialność za odmowę świadczenia usługi (art. 138 Kodeksu wykroczeń) na tle kolizji zasad konstytucyjnych. Rozważania na kanwie kazusu łódzkiego drukarza o styku prawa karnego sensu largo oraz prawa konstytucyjnego

Autor: Mikołaj Iwański
Data publikacji: 4 czerwca 2018 r.
Pozycja w wydaniu internetowym: 7/2018

Artykuł dotyczy kontrowersyjnej w ostatnim czasie kwestii odpowiedzialności za odmowę świadczenia usługi, przewidzianej w art. 138 Kodeksu wykroczeń. Podstawą do rozważań autora jest tzw. kazus łódzkiego drukarza, który stał się przedmiotem dużego zainteresowania opinii publicznej, polityków, a także publicystyki prawniczej. Przyczyną tego zainteresowania jest ewidentny konflikt wartości, który ujawnił się na gruncie stanu faktycznego. Po jednej stronie sporu stanął bowiem zakaz dyskryminacji, po drugiej zaś wolność, w różnych jej aspektach (wolności osobistej, gospodarczej, sumienia i wyznania). Przedstawiony problem stanowi ciekawy przykład „przenikania” aksjologii konstytucyjnej i konfliktów wartości z nią związanych na poziom prawa karnego sensu largo. Autor odpowiada na pytanie, w jaki sposób konflikty takie powinny być rozstrzygane..

Mikołaj Iwański – Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Karnego (asystent)

Tags: dyskryminacja, wykroczenie, odmowa wykonania usługi, wykładnia prokonstytucyjna