Mir domowy czy właścicielski?

Autor: Piotr Pająk
Data publikacji: 19 czerwca 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 31/2011

Streszczenie: Tekst dotyczy powinności ponoszenia odpowiedzialności karnej za przestępstwo naruszenia miru domowego (art. 193 k.k.) przez sprawcę, który jest właścicielem nieruchomości i dokonuje wtargnięcia lub nie opuszcza lokalu mieszkalnego na żądanie najemcy. Ze względu na to, że istnieje szereg sytuacji, w którym prawo cywilne znacznie ogranicza wykonywanie prawa własności (zwłaszcza, gdy stosunek najmu powstaje niezależnie od woli właściciela), istnieją wątpliwości co do tego, czy ingerencja prawa karnego w skomplikowane stosunki o charakterze cywilnoprawnym jest konieczna i uzasadniona ochroną prawa do prywatności.

Tags: naruszenie miru domowego