Interpretacja znamion przestępstwa naruszenia miru domowego w kontekście reguł wykładni językowej

Autor: Piotr Konopka
Data publikacji: 19 czerwca 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 28/2011

Streszczenie: Na etapie wykładni językowej możliwe jest takie rozumienie pojęcia „cudzy”, które pozwoli na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej właściciela mieszkania (domu, lokalu itp.). w razie wtargnięcia do niego bez zgody osoby uprawnionej. Odwołanie się do dyrektywy języka ogólnego (potocznego) pozwala na wybór takiego znaczenia pojęcia, które będzie adekwatne dla relacji właściciela do jego rzeczy w razie jej udostępnienia osobie trzeciej. Analogiczne wnioski można wywieść z odwołania się do języka prawniczego z zakresu cywilistyki. Dopuszczalne jest różnicowanie znaczenia pojęcia „cudzy” na gruncie rozdziału XXIII i XXXV k.k. Usprawiedliwione jest to najbliższym kontekstem treściowym pojęcia oraz aspektem systematyzacyjnym. Z uwagi na wysoki stopień świadomości społeczeństwa co do bezprawności wdarcia się przez właściciela do lokalu zajmowanego przez najemcę (lub innej osoby uprawnionej) intuicje znaczeniowe związane z pojęciem „cudzy” należy uznać za nierozstrzygające.

Tags: naruszenie miru domowego