Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2010 r., IV KK 46/10

Autor: Michał Jakubowski
Data publikacji: 31 stycznia 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 9/2011

Glosa dotyczy problematyki kręgu osób uprawnionych do otrzymania nawiązki na podstawie art. 46 § 2 kodeksu karnego.

Streszczenie: W pierwszej części glosy przedstawiono pogląd dotyczący sposobu wykładni art. 46 k.k., uwzględniającej cywilnoprawny charakter rozstrzygnięć zapadających na gruncie tego przepisu. W drugiej części glosy zaprezentowano autonomiczną wykładnię pojęcia pokrzywdzonego na gruncie kodeksu karnego. Wskazano, iż osoby najbliższe dla zmarłego w wyniku przestępstwa należy uznać za osoby pokrzywdzone popełnionym przestępstwem, co znajduje uzasadnienie w tym, że przestępstwa znamienne skutkiem śmiertelnym naruszają dobro prawne w postaci więzi rodzinnych między zmarłym a żyjącymi osobami najbliższymi. Na podstawie art. 52 kodeksu postępowania karnego należy dopuścić osoby najbliższe dla zmarłego do wykonywania także materialnoprawnych uprawnień pokrzywdzonego, a nie tylko i wyłącznie procesowych.

Tags: nawiązka, osoba najbliższa