Głos w sprawie „niebezprawnego naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym” (o przypadku tzw. „płonącego anioła”)

Autor: Szymon Tarapata
Data publikacji: 4 sierpnia 2013
Pozycja w wydaniu internetowym: 12/2013

Artykuł jest kontynuacją dyskusji na temat kryteriów przypisania skutku w prawie karnym. Autor odnosi się do tezy Sądu Najwyższego, sformułowanej na kanwie sprawy płonącego anioła: „Prawnokarną odpowiedzialność za skutek uzasadnia jedynie takie przyczynienie się, które w sposób istotny zwiększa ryzyko wystąpienia tego skutku. Dla przyjęcia karygodnego charakteru przyczynienia się do powstania skutku konieczne jest ustalenie, że sprawca – niezależnie od innych warunków obiektywnego przypisania skutku – zachowaniem swoim w sposób znaczący zwiększył ryzyko wystąpienia skutku stanowiącego znamię typu czynu zabronionego, co najczęściej będzie można wywnioskować z faktu istotnego naruszenia reguł ostrożnego postępowania z dobrem prawnym w danych warunkach”.

Streszczenie:Opracowanie zawiera ocenę argumentacji przedstawionej w postanowieniu Sądu Najwyższego z 15 lutego 2011 r. (II KK 193/11). Wydaje się, że argumentacja zaprezentowana w przytoczonym orzeczeniu co do zasady zasługuje na aprobatę. Trafność tej tezy łatwiej wykazać szczególnie wtedy, jeśli weźmie się pod uwagę konstrukcję bezprawności w jej ujęciu materialnym. Jedyne zastrzeżenia, które można przedstawić w kontekście argumentacji użytej przez Sąd Najwyższy, dotyczą rozważań odnoszących się do sposobu pojmowania winy na gruncie prawa karnego.

Tags: wina, norma sankcjonowana, kryteria przypisania skutku, struktura przestępstwa